Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-11-15 14:00


Regionstyrelsen 15 november

Fortsatt hög investeringstakt för Västra Götalandsregionen


Investeringstakten för Västra Götalandsregionen är fortsatt hög. De kommande tre åren ska 9,6 miljarder investeras vilket gör investeringsnivån till den högsta hittills för Västra Götalandsregionen. Investeringarna i bolagen ökar, framför allt i Västtrafik. Samtidigt saktar investeringstakten för övrig verksamhet in.

Regionfullmäktige beslutade i september om ramarna för investeringarna nästa år. Regionstyrelsen fattade vid tisdagens sammanträde beslut om hur pengarna ska fördelas både under det kommande året och i investeringsplanen för 2012-2014. Ökningen för investeringar i bolagen handlar framför allt om nya tåg till kollektivtrafiken i Västra Götaland. Från den 1 januari tar Västra Götalandsregionen över hela ansvaret för Västtrafik och kommer som ensam ägare satsa 3,4 miljarder kronor i bolagets verksamhet de kommande tre åren.

Investering i medicinsk utrustning

Även för övriga verksamheter är investeringsnivån fortsatt hög, även om investeringstakten saktar in. De närmaste tre åren ska 6,4 miljarder kronor investeras i bland annat fastigheter och medicinsk utrustning.

2012 ska närmare 1,2 miljarder kronor investeras i regionens fastigheter medan närmare 940 miljoner ska användas till utrustningsinvesteringar. Under året ska bland annat pågående projekt slutföras. Dessutom ska projekten Angereds Närsjukhus, SÄS Vård 2010 etapp 3 och ombyggnationer och PCB-sanering vid Skaraborgs sjukhus i Skövde genomföras. Däremot skjuts flera projekt för närmare 950 miljoner kronor ett par år framåt. Det gäller bland annat ombyggnationer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutet avgjordes genom votering.


Regionen vill bygga ut gång- och cykelbanor

Genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet i Västra Götaland vill Västra Götalandsregionen främja trafiksäkerhet och stimulera turismen. Dessutom är möjligheten att kunna välja att cykla när man ger sig ut på kortare resor positivt ur både miljö- och hälsosynpunkt.

I den regionala infrastrukturplanen för 2010-2021 har Västra Götalandsregionen avsatt 37 miljoner kronor för åren 2010-2012 för en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för statliga vägar i Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden, RUN, avsätter ytterligare 37 miljoner kronor, förutsatt att länets kommuner är med och finansierar med 74 miljoner kronor, något som de allra flesta kommuner har ställt sig positiva till. Av de extra 37 miljonerna vill RUN använda 25 från det egna kapitalet.
 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionutvecklingsnämnden får använda 25 miljoner kronor av det egna kapitalet för att komplettera utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Vad är regionutvecklingsnämnden?

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvar för att finansiera en stor del av regionens insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Insatserna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.


Övriga beslut i regionstyrelsen

Information om övriga beslut vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen finns på Västra Götalandsregionens hemsida där styrelsens beslut publiceras i korthet.

Kommentarer till besluten kan finnas på partiernas hemsidor. Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 0521-275404
Pressekreterare Jonathan Neselrot 0722-02 59 22, Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF