Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-11-01 15:00


Regionstyrelsen 1 november

Kostnaderna måste minska i Västra Götalandsregionen


Västra Götalandsregionens verksamheter måste minska sina kostnader för att komma i ekonomisk balans. Däremot ska verksamhetens omfattning inte minska.
– Framför allt måste vi ha fokus på kostnadskontrollen framöver. Vår kostnadsutveckling är för hög, i förhållande till andra landsting och regioner och i förhållande till vad vi har råd med. Men tillgängligheten till vården ska inte bli lidande, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
Vid tisdagens regionstyrelse togs beslut om åtgärder på både kort och lång sikt.

Underlaget till beslutet om åtgärder kommer från diskussioner mellan regiondirektören, sjukhusdirektörerna och hälso- och sjukvårdscheferna.
– Vi vill ta ett samlat grepp. Vi vet att vi kan åstadkomma mer om vi samarbetar, både beställare, utförare och ägare. Vi kommer att jobba bland annat med gemensam produktionsstyrning, säger Ann-Sofi Lodin.

Sjukhusens prognoser för 2011 visar på ett underskott på 525 miljoner kronor. De överläggningar som hittills hållits mellan sjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnderna pekar på stora skillnader mellan sjukhusens resursbehov och nämndernas betalningsförmåga.
– Förklaringen ligger dels i ingående obalanser i sjukhusens ekonomi, dels i nya krav på verksamheten i kombination med ökade vårdbehov. Det är en viktig markering att sjukhusens verksamhet inte får minska, de ska leverera lika mycket vård 2012 som 2011, säger Ann-Sofi Lodin.

De tidigare planeringsdirektiven för detaljbudgetarna justeras och kompletteras nu, samtidigt som regiondirektören av regionstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med en redovisning över regiongemensamma aktiviteter för att få ekonomisk balans. Detta ska ske senast i samband med detaljbudgetbeslutet senare i år.

Effektiviseringar och minskade personalkostnader

I huvudsak innebär de kompletterade planeringsdirektiven att regionens sjukhus ska klara av den obalans som finns i verksamheten 2011 och att samtliga verksamheter ska genomföra effektiviseringar. För sjukhusen gäller alltså att de under 2012 ska leverera lika mycket vård som 2011, men inga ytterligare krav läggs på verksamheterna.

Löneökningsutrymmet inom sjukvårdsverksamheterna kommer att begränsas till 2,1 procent. För övriga verksamheter begränsas utrymmet till 1,8 procent. Det blir också striktare regler för anställningsprövning, i samtliga verksamheter.
Det effektiviseringskrav på 0,7 procent som anges i Budget 2012 ska genomföras.

Regiongemensamma aktiviteter

Regiondirektören fick vid tisdagens sammanträde också i uppdrag att konkretisera förslagen till regiongemensamma aktiviteter som tagits fram för att nå ekonomisk balans.
– Det blir ett brett upplagt arbete, där ledorden är samverkan och att utnyttja de samlade resurserna optimalt, säger Ann-Sofi Lodin.
Exakt hur mycket de planerade besparingarna kommer att ge är ännu oklart.
– När vi gör det här siktar vi inte på en specifik summa, förutom att sjukhusen ska komma tillrätta med sina ekonomiska obalanser. Det handlar snarare om att göra allt som behövs för att hitta en långsiktig stabilitet istället för tillfälliga insatser, säger Ann-Sofi Lodin.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet.

 


 

Övriga beslut i regionstyrelsen

Information om övriga beslut vid dagens sammanträde i regionstyrelsen finns på Västra Götalandsregionens hemsida där styrelsens beslut publiceras i korthet.

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidor.Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 0521-275404.
Pressekreterare Jonathan Neselrot 0722-02 59 22, Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF