Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-01-24 14:00


Regionstyrelsen 24 januari

Pressmeddelande efter regionstyrelsen


Västra Götalandsregionens detaljbudget fastslagen

Regionstyrelsen beslutade att godkänna detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen 2012. Budgeten är en återrapportering till regionstyrelsen om hur verksamheterna fördelat sina pengar utifrån de ramar som beslutades av fullmäktige i september 2011.

Västra Götalandsregionens budget omfattar totalt 50 miljarder kronor. Det är tio miljarder kronor mer än tidigare. Ökningen är en följd av att regionen blev ensam ägare till Västtrafik den 1 januari.

Investeringsnivån 2012 är den högsta hittills sedan regionens bildades 1999. Närmare tre miljarder ska under året investeras i fastigheter, utrustning och kollektivtrafik.

Högsta ekonomiska ranking

Likviditeten beräknas under året att minska med närmare 1,5 miljarder från nära 5 till 3,4 miljarder. Minskningen beror främst på den höga investeringsnivån men även på förskotteringen till Trafikverket för det Västsvenska paketet. Regionens ekonomi är dock fortsatt stabil. Västra Götalandsregionen har rankats med högsta möjliga ranking av ratingföretaget Standard & Poor´s.

Årets budget är underbalanserad. I detaljbudgeten anges dock ett större underskott än tidigare beräkningar. Underskottet har ökat från minus 118 miljoner kronor till minus 175 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att verksamheternas beräknade underskott blivit större.

Målet för 2012 är trots det beräknade underskottet ett resultat i balans. Inom regionens verksamheter genomförs nu en rad åtgärder för att uppnå målet både på kort och på lång sikt.

Statsbidrag inte beslutade

Nivåerna för flera statsbidrag ännu inte beslutade vilket kan påverka budgeten och årets resultat. Främst handlar det om statsbidragen för läkemedel och minskad sjukfrånvaro men även statsbidraget för vårdgaranti, den så kallade kömiljarden, som är beroende av sjukvårdsverksamheternas prestationer under året.

Förutom att fastslå budgeten beslutade regionstyrelsen att godkänna begäran från regionutvecklingsnämnden att få använda drygt 46 miljoner kronor av det egna kapitalet till infrastrukturåtgärder under 2012. Pengarna ska bland annat användas till förskottering av ombyggnaden av Lundbyleden – Torslandavägen, Partihallsförbindelsen samt till utbyggnad av IT-infrastruktur, åtgärder som det redan fattats beslut om.

Övriga förvaltningars begäran om att använda det egna kapitalet under 2012 avslogs. Regionfullmäktige har tidigare understrukit att regionen bör vara ytterst restriktiv med att godkänna användning av det egna kapitalet med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen för regionen.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.


97 miljoner kronor investeras i medicinsk utrustning

Regionstyrelsen beslutade att drygt 97 miljoner kronor investeras i strategisk medicinsk utrustning vid tre av Västra Götalandsregionens sjukhus. Pengarna fördelas bland annat till datortomografisk utrustning vid NU-sjukvården, ombyggnation av operation och intensivvård vid Kungälvs sjukhus samt utrustning för radiofarmakatillverkning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Västra Götalandregionen avsätter årligen pengar för större strategiska investeringar i medicinteknisk utrustning inom sjukhusen. Pengarna ska användas till investeringar som är en följd av ny teknik/nya behandlingsmetoder, som påverkar sjukvårdens struktur och som innebär en högre kapacitet. För 2012 kan 106 miljoner kronor användas till strategiska utrustningsinvesteringar.


Nya besökstoaletter i Botaniska

Det ska byggas nya toaletter för dem som besöker Göteborgs Botaniska trädgård i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen. De nuvarande besökstoaletterna, som finns intill entrén, är enkla och i mycket dåligt skick och ska därför ersättas med nya som ska bli mer tillgängliga. Nybyggnaden beräknas kosta 2,5 miljoner kronor.


Västra Götalandsregionen ansöker om rikssjukvård för barn

Västra Götalandsregionen har ansökt hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård för viss ögonsjukvård för barn, närmare bestämt barnglaukom och barnkatarakt. Dessa behandlingar ges redan idag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har landets största samlade verksamhet av detta slag.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tidigare tillstånd att bedriva annan rikssjukvård, bland annat hjärtkirurgi på barn och ungdomar, lever- och hjärttransplantationer samt chochleaimplantat på barn.

Rikssjukvård innebär att ett eller två sjukhus i landet får Socialstyrelsens uppdrag att specialisera sig på en viss typ av sjukvård.


Förening bildas för Clean Shipping Index

Regionstyrelsen beslutade att bilda en ideell förening för att säkra framtiden för Clean Shipping Index, CSI. CSI används för att bedöma sjöfartens påverkan på miljön. Metoden ger en allsidig miljöbedömning och rankar sammanlagt 19 miljöpåverkande faktorer, bland annat bränsle, smörjoljor, länsvatten, ballastvatten och bottenfärger.

Gensvaret för CSI är stort och projektet har vunnit flera priser. Flera stora svenska utrikeshandelsbolag bedömer att indexet är en användbar metod för dem som vill välja sjötransporter med relativt låga utsläpp till vatten och luft. Även utländska exportföretag är positiva och flera utländska rederier har valt att registrera sina fartyg i CSI. Clean Shipping Index har därför påbörjat sin internationella lansering.

Hittills har CSI drivits i projektform med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Havs- och vattenmyndigheten som finansiärer.
Miljönämnden och Regionutvecklingsnämnden har bedömt att CSI har förutsättningar att bidra till miljöanpassning av sjöfarten samt att stärka det maritima klustret i Västra Götaland och vill därför säkra framtiden för indexet genom att bilda en ideell förening med övriga finansiärer.


Övriga beslut i regionstyrelsen

Information om övriga beslut  vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen finns på Västra Götalandsregionens hemsida där styrelsens beslut publiceras i korthet.

Kommentarer till besluten kan finnas på partiernas hemsidorKontaktperson: Jonathan Neselrot, pressekreterare, 0722-02 59 22
Niclas Samsioe, pressekreterare, 0706-98 06 35


Läs meddelandet som PDF