Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-04-05 14:00


Regionstyrelsen 5 april


Halverad energianvändning vid Kärnsjukhuset 2030

Västra Götalandsregionen arbetar för att halvera energianvändningen i sina egna fastigheter fram till år 2030. Därför föreslog regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde att 50 miljoner kronor investeras för att minska energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Med stigande elpriser och debatt om energins miljöpåverkan är det naturligt att även Västra Götalandsregionen försöker att minska sin egen energianvändning. Effektiv energianvänding i bostäder och lokaler är ett av sex strategiska fokusområden i Klimatstrategin för Västra Götaland. Målet för strategin är att länet år 2030 inte längre är beroende av fossil energi och har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning

Det beslutade målet som finns för Västra Götalandsregionens egna fastighetsbestånd är en halvering av energianvändningen senast år 2030 jämfört med 1995. I budgeten för Västra Götalandsregionen beskrivs hur viktigt det är att regionen tar sitt ansvar för klimat och miljö bland annat genom att minska sin energiförbrukning.

Det beslutade målet kräver, enligt fastighetsnämnden, större ingrepp och utbyte av hela system samt nytänkande avseende systemval

Åtgärder i tre steg

Baserat på gällande energideklaration har man Västfastigheter tagit fram möjligheter att sänka energiförbrukningen vid Kärnsjukhuset i Skövde. De åtgärder som föreslås utgår från energideklarationen och innefattar tre steg: investeringar, verksamhetsanpassningar och optimering av driften. Till detta kommer också större ombyggnader av de tekniska centralsystemen.

De sammanlagda gröna nyttorna under hela avskrivningsperioden på 25 år uppgår till 115 miljoner kronor. Eftersom de samlade investeringskostnaderna under samma period beräknas till 75 miljoner kronor blir resultatet 40 miljoner kronor.

Kalkylen är beräknad i fasta priser. Om priserna på energi fortsätter att stiga i samma takt som i dag ökar i så fall både de sammanlagda nyttorna och överskottet avsevärt.

Arbetet med energieffektiviseringen vid Kärnsjukhuset i Skövde kommer att påbörjas under 2011 och beräknas vara klara under 2016.

Regionstyrelsen beslut är en rekommendation och fastslås slutgiltigt av regionfullmäktige.


Närsjukvårdsstyrelser för Norra Bohuslän och Dalsland utreds

Enligt den långsiktiga utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården som antogs 2004 ska den akuta och specialiserade länssjukvården samlas till de större sjukhusen i Västra Götaland. Samtidigt ska sjukvården vid de mindre sjukhusen utvecklas mot en alltmer nära sjukvård i samverkan med övriga vårdgivare i närområdet både kommunala och privata vårdgivare.

Regionstyrelsen beslutade att utreda möjligheterna till en sjukvårdsstyrelse för närsjukvården i Norra Bohuslän och Dalsland. Styrelsen beslutade också att utreda hur Skene sjukhus organisatoriskt kan ingå i en gemensam styrelse med Samrehab Mark- Svenljunga.

Bakgrunden till beslutet om närsjukvårdsstyrelse i norra Bohuslän och Dalsland är den nya samverkan som vuxit fram i området. Regionstyrelsen vill nu undersöka om en ny styrelse kan stärka och utveckla närsjukvården i området i så att vården för de äldre invånarna förbättras.

I närområdet runt Skene finns ett etablerat samarbete kring närsjukvården genom Smarehab Mark-Svenljunga. Regionstyrelsen anser att det är naturligt att även Skene sjukhus deltar i samarbetet. Styrelsen beslutade att utreda hur Skene sjukhus organisatoriskt kan ingå i en gemensam styrelse med Samrehab Mark- Svenljunga samtidigt som de medicinska sambanden med Södra Älvsborgs sjukhus upprätthålls.

Regionstyrelsen beslut om lokal- och närsjukvårdsstyrelser avgjordes genom votering till förmån för förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

 

Information om regionstyrelsens övriga beslut finns i korthet på Västra Götalandsreigonens hemsida.

Kommentarer till dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på partiernas hemsidorKontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson 0702-49 17 24. Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF