Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-03-08 13:50


Regionstyrelsen den 8 mars


Vid dagens styrelsesammanträde fattade styrelsen bland annat beslut om miljöpolitiskt program, två motioner och att planera för destruktionsanläggningar för lustgas.

 

Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen

2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

I det miljöpolitiska programmet finns förslag till åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren. Programmet ska göra regionens interna miljöarbete tydligare för verksamheterna och lyfta fram de mål och strategier som finns beslutade.

De mål som ska ha uppnåtts 2013 är bland annat att:
• Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilarna ska ha ökat.
• De anställdas resor i tjänsten med bil och flyg ska ha minskat med 10 procent.
• Elanvändningen i de egna fastigheterna ska ha minskat.
• Utsläppen av lustgas ska ha minskat med 25 procent.
• Det källsorterade avfallet ska vara minst 50 procent.
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 35 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Det miljöpolitiska programmet 2011-2013 samlar de mål som Västra Götalandsregionen beslutat om i budgeten, miljöpolicyn från 2004, resepolicyn från 2008, kemikaliestrategin från 2008 och klimatstrategin från 2009.

Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att det miljöpolitiska programmet för 2011-2013 fastställs och att berörda nämnder, styrelser och bolag ska genomföra de uppdrag som ges i det miljöpolitiska programmet.

Regionen planerar destruktionsanläggningar för lustgas

Utsläppen av lustgas ska minska med 25 procent till år 2013. Det har miljönämnden föreslagit det miljöpolitiska programmet för 2011-2013. Utsläppen av lustgas är vårdens enskilt största klimatpåverkande utsläpp. Gasen tillhör växthusgaserna och dess påverkan på miljön är nära 300 gånger starkare än koldioxid. Lustgas är också den gas som påverkar ozonet i atmosfären mest.

För att minska utsläppen av lustgas har miljönämnden föreslagit att Västra Götalandsregionen i ett första steg bygger destruktionsanläggningar vid två av regionens sjukhus. Målet att minska utsläppen av lustgas med 25 procent fram till 2013 är ett delmål. Fram till 2020 ska utsläppen minska med 75 procent. För att målet ska uppnås krävs ytterligare tre anläggningar vid regionens sjukhus. Den totala kostanden för de fem anläggningarna beräknas till 20 miljoner kronor.

I stället för att följa miljönämndens förslag om två anläggningar fram till 2013 beslutade regionstyrelsen att alla fem destruktionsanläggninar som föreslagits vid regionens sjukhus ska tas med i budgetarbetet och prioriteringarna för 2012 – 2014.

Västra Götalandsregionen har tidigare premierat arbetet med att minska utsläppen av lustgas då tre anställda i april 2010 fick Västra Götalandsregionens miljöstipendium för sina insatser för att minska utsläppen av lustgas.

Övriga beslut i korthet finns att läsa på Västra Götalandsregionens hemsida

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidor Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson 0702-49 17 24. Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF