Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2010-12-14 14:30


Regionstyrelsen den 14 december i korthet


Vid regionstyrelsens sammanträde behandlade styrelsen 21 ärenden. Bland annat behandlade styrelsen förslaget till avgift för hälsoundersökning, delårsrapporten för oktober månad med en prognos för årsresultatet för 2010 samt förskott på 130 miljoner till infrastruktursatsningar på norra Bohusbanan och E20 i Vara. Ett ärende bordlades. 

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde

Fullmäktigeärenden

Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommendationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Avgift för hälsoundersökning

(Ärende 1) Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att en hälsoundersökning ska kosta 1625 kronor. Hälsoundersökning kan ses som en service för dem som känner sig friska men ändå vill kontrollera att de inte är sjuka. Hälso- och sjukvårdsutskottet har tidigare fastställt vilka undersökningar och provtagningar som ska ingå i en hälsoundersökning. Avgiften motsvarar självkostnadspris och ingår inte i högkostnadsskyddet. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har avgiften för hälsoundersökning varit 500 kronor.

Se pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsutskottets behandling av ärendet

Krishanteringsplan

(Ärende 2) Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att fastslå förslaget till Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen för innevarande mandatperiod.

Motion om klimatrevision besvarad

(Ärende 3) Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att en klimatrevision ska genomföras för att se hur beslut de senaste åren fört oss närmare eller längre ifrån klimatambitionerna.

I svaret på motionen redovisas det pågående arbetet och uppföljningar som görs inom klimatområdet. Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med de redovisningar som görs.

Motion om målmedvetet och strukturerat miljöarbete

(Ärende 4) Birgitta Losman (MP) och Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att Västra Götalandsregionen ska vidta åtgärder för att regionens verksamheter ska arbeta målmedvetet och strukturerat med miljöarbetet.

I svaret på motionen hänvisas till kommande miljöprogram och uppdrag som lämnats till regionstyrelsen och miljönämnden. Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med dessa hänvisningar.

 

Styrelseärenden

Styrelseärendena är de ärenden som regionstyrelsen har regionfullmäktiges mandat att själva fatta beslut om.

50 miljoner i ekonomiskt resultat för 2010

(Ärende 5) I årets sista delårsrapport, månadsrapport oktober, beräknas Västra Götalandsregionen få ett överskott på 50 miljoner kronor för år 2010. Resultatet är markant lägre än i tidigare prognoser, och har främst påverkats av regionfullmäktiges beslut i november att betala 820 miljoner kronor för det Västsvenska infrastrukturpaketet med pengar ur budgeten för 2010.

Läs mer i pressmeddeladet

Nej till användning av eget kapital

(Ärende 6) Hälso- och sjukvårdsnämnden för Södra Bohuslän har ansökt om att få använda 10,5 miljoner kronor av det egna kapitalet för att täcka de underskott som nämnden beräknas få i år. Regionstyrelsen beslutade att säga nej till ansökan med hänvisning till principer för hantering av ekonomiskt underskott som gäller.

Regionens finansiella riktlinjer revideras

(Ärende 7) Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionens finansiella riktlinjer och beslutsdokument ska revideras och uppdateras och godkände därmed de föreslagna förändringarna.

Lokaler Agnesbergs folkhögskola

(Ärende 8) Agnesbergs folkhögskola behöver samla sina verksamheter till gemensamma lokaler. Skolan behöver också kunna möta en stor efterfrågan och på sikt kunna expandera från dagens 70 platser till 110 platser år 2012. Regionstyrelsen beslutade att planeringen av lokalbehovet ska ske mellan skolans styrelse och kulturnämnden samt i samråd med Västfastigheter.

Uppföljning av jämställdhetsintegrerad budgetprocess

(Ärende 9) Enligt beslut i regionfullmäktige ska Västra Götalandsregionen jämställdhetsintegrera budgetprocessen inom alla sina förvaltningsområden och bolag. Ekonomiavdelningen har lämnat en uppföljning av arbetet och regionstyrelsen beslutade att notera informationen.

Delegationsordning för regionstyrelsen

(Ärende 10) Ärendet utgick och kommer att behandlas vid ett kommande styrelsemöte.

Konstenheten till fastighetsnämnden

(Ärende 11) Västra Götalandsregionens konstenhet ansvarar bland annat för utsmyckning, vård av konst, ett konstregister med cirka 50 000 verk samt pedagogik och information till brukare och allmänhet. Konstenheten ligger idag organisatorisk under regionkansliet men regionstyrelsen beslutade att enhetens verksamhet överförs till Västfastigheter och får därmed fastighetsnämnden som politisk nämnd.

Nya nationella riktlinjer för demensvård

(Ärende 12) Socialstyrelsen har fastställt nya nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Regionstyrelsen beslutade att berörda utförarstyrelser samt hälso- och sjukvårdsnämnder får i uppdrag att implementera de nya riktlinjerna i enlighet med förslaget till ägaruppdrag.

Ny lag om patientsäkerhet från årsskiftet

(Ärende 13) Den 1 januari 2011 träder en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen innebär att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Regionstyrelsen beslutade att fastställa ansvarsfördelningen för patientsäkerhetsarbetet inom Västra Götalandsregionens verksamhet.

Beslutet togs med tilläggsyrkande från Folkpartiet. 

Se pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsutskottets behandling av ärendet

Uppdrag att fortsätta processen med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken

(Ärende 14) Regionstyrelsen beslutade att det regionala ägarrådet ska representera Västra Götalandsregionen i den fortsatta processen om ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken för tiden tills uppdraget är slutfört, dock längst till och med den 30 juni nästa år.

Förskott till upprustning av norra Bohusbanan

(Ärende 15) Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen lämnar ett förskott till Trafikverket på 55 miljoner kronor för utbyggnad av norra Bohusbanan sträckan Skee-Strömstad.

Läs mer i pressmeddeladet

Förskott till utbyggnad av trafikplats Jung vid E20 i Vara

(Ärende 16) Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen lämnar ett förskott till Trafikverket på 75 miljoner kronor för utbyggnad av trafikplats Jung vid E20 i Vara.

Läs mer i pressmeddeladet

Medverkan i Almedalsveckan 2011

(Ärende 17) Regionstyrelsen beslutade att notera informationen om 2010 års arrangemang vid Almedalsveckan. Styrelsen beslutade också att Västra Götalandsregionen ska medverka även 2011 med inriktningen att framhålla fördelarna med en region, att profilera Västra Götalandsregionen och att bidra till att lyfta fram Västra Götaland. Styrelsen avsätter upp till 250.000 kronor för regiongemensamma insatser.

Yttranden över remisser angående förändringar av förbundsordningar

(Ärende 18 & 19) Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslagen till yttranden över remisser angående förändringar av förbundsordningar för Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Regionstyrelsens beslut sker under förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.

Yttrande över betänkande om Innovationsupphandlingar

(Ärende 20) Regionstyrelsen beslutade avge yttrande över betänkandet Innovationsupphandling enligt regionkansliets förslag. Tanken med innovationsvänliga upphandlingar är att utveckla den offentliga sektorns effektivitet och samtidigt stärka de innovativa företagens konkurrenskraft. Viktigt är att inte innovativa lösningar utestängs eller missgynnas vid upphandlingar.

Yttrande över effektivare planering av vägar och järnvägar

(Ärende 21) Regionstyrelsen beslutade avge yttrande över betänkandet Effektivare planering av vägar och järnvägar enligt beredningsgruppen för regionutvecklings förslag. Betänkandet syftar till att effektivisera planeringsprocessen för transportinfrastruktur så att vägar och järnvägar kan bli klara tidigare.

Beslutet avgjordes genom votering till förmån för ledningens tilläggsyrkande. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Val av ledamöter och ersättare

(Ärende24) Regionstyrelsen beslutade att utse ledamöter och ersättare till flera beredningar, utskott och styrgrupper däribland internationell beredning, regionstyrelsens FOU-beredning, regionstyrelsens internrevisionsamt Institutet för stressmedicin.

Hämta listan med regionstyrelsens val

Justerad budget 2011 - 4 miljoner kronor till Göteborgs symfoniker

(Ärende 25) Regionstyrelsen beslutade att justera styrelsens budget för 2011. Justeringen innebär att Göteborgs symfoniker tillförs ytterligare 4 miljoner kronor under 2011 för att stärka orkesterns ekonomi. Med beslutet avsätter styrelsen dessutom 2,1 miljoner kronor för att stimulera forskning och samverkan med högskolor inom områden som är till nytta för utvecklingen av regionens egen verksamhet.

Beslutet avgjordes genom votering till förmån för ledningens förslag. Oppositionen reserverade sig mot beslutet till förmån för folkpartiets yrkande.

 

---------------------

Kommentarer till dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på partiernas hemsidor.Kontaktperson: Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S), 0706-81 79 10, eller vice ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00.
Presstjänsten Niclas Samsioe, 0706-98 06 35. Presschef Kjell Foss, 0702-31 52 88.


Läs meddelandet som PDF