Pressmeddelande
Från Alingsås lasarett
2014-01-28 14:00


Alingsås lasarett ska bli ett av Sveriges bästa närsjukhus


Rapport från möte med Styrelsen för Alingsås lasarett

Det gångna året har på Alingsås lasarett inneburit god tillgänglighet för patienterna och hög kvalitet på vården. Sjukhuset visar goda medicinska resultat i de nationella kvalitetsregistren. Värt att notera är att Alingsås lasarett för tredje året i rad innehar första plats i Svenska Knäprotesregistret avseende lägst risk för revisionsoperation inom 10 år.

På årets första möte med Styrelsen för Alingsås lasarett antog styrelsen årsbokslutet för 2013. Sjukhuset har under hela året haft en ökad tillströmning av patienter jämfört med föregående år. Trots den ökade tillströmningen av patienter har lasarettet under hela perioden haft en fortsatt mycket god tillgänglighet både vad gäller vårdgarantin (90 dagar) och kömiljardens målbild (60 dagar). Regionala rapporter pekar på en fortsatt ökad tillströmning av patienter då befolkningsökningen är betydande i området.

Arbetet har under året präglats av:
• God tillgänglighet och god kvalitet
• Fokus på akutprocessen där hela sjukhuset involverats i arbetet
• Ökat inflöde av patienter både till akutmottagningen och via remisser
• Överbeläggningar på vårdavdelningarna med påföljande hög arbetsbelastning
• Arbete med produktions- och kapacitetsplanering
• Arbete med om- och tillbyggnadsprojektet

Alingsås lasarett har en mycket god tillgänglighet, men den ekonomiska obalansen är ansträngande. Kostnadsreduceringar har gjorts enligt åtgärdsplan och arbetet fortgår under 2014, men det kan framöver innebära att tillgängligheten äventyras. Produktionsnivån har varit hög i förhållande till möjlig finansiering.

Medarbetarna
Totalt har Alingsås lasarett 733 anställda. Det är 13 fler jämfört med förra året. Det är framförallt antalet tillsvidareanställda som har ökat. Antalet anställda har dock minskat varje månad under hösten, som en konsekvens av det anställningsstopp som infördes under hösten. När det gäller sjukfrånvaron har Alingsås lasarett haft en nedåtgående trend i jämförelse med 2012 och landar i årsbokslutet på 6,1 procent jämfört med 6,5 procent, vilket är en bättre utveckling än för regionens sjukhus i stort som gått från 5,7 till 6,1 procent.

Årets ekonomiska resultat
2013 års ekonomiska resultat uppgår till -11,9 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än förra året. År 2014 innebär fortsatt arbete med att nå en verksamhet och ekonomi i balans.Kontaktperson: Stefan Kristiansson, ordförande, 0727-26 36 25
David Josefsson, vice ordförande, 0725-22 89 31 Hans Holmberg, sjukhusdirektör, 0705-88 16 68


Läs meddelandet som PDF