Pressmeddelande
Från Alingsås lasarett
2015-11-20 14:00


Verksamhetsplan för sjukhuset 2016 beslutad av Styrelsen för Alingsås lasarett


En oenig styrelse för Alingsås lasarett godkände verksamhetsplan och detaljbudget för 2016. Oppositionen föreslog en återremiss av ärendet. Styrelsen beslutade samtidigt att återremittera ärendet om åtgärdsplan för att nå ekonomi i balans, samt att uppdra åt sjukhuset att ta fram en risk- och konsekvensanalys utifrån åtgärdsplanen.

Verksamhetsplanen för 2016 beskriver sjukhusets verksamhet kommande år. Alingsås lasarett är och ska fortsätta vara ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Med hjälp av om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett kommer sjukhuset att arbeta mot målen att bedriva en patientdriven vård och att ha ett sammanhållet vårdsystem. En fortsatt utveckling av Akutprocessen kommer att ske under 2016. Arbetet med att säkra intäkter, nå en personalbudget i balans samt att nå en kostnadseffektiv verksamhet fortsätter. Genom att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och utveckling ska sjukhuset kunna rekrytera och behålla rätt kompetens.

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara fortsatt ansträngd under år 2016. Ett antal åtgärdspunkter och kostnadsanpassningar har vidtagits på sjukhuset i omgångar under 2014 och 2015 för att nå en verksamhet och ekonomi i balans.
Förändringar jämfört med föregående år
• Alingsås lasarett upphör med att driva jourmottagningen åt primärvården från årsskiftet 2016
• Alingsås lasarett avslutar satsningen inom logopedi för förskolebarn med språksvårigheter
• Alingsås lasarett utökar sitt uppdrag inom tillgänglighetsområdet.

Personalkostnaderna har visat på en ökande trend under 2015, vilket måste vändas. Läkemedel och produktionskostnader måste minska för att budget ska kunna hållas, översyn, effektivisering och prioritering måste till. Utöver respektive verksamhetsområdes ansvar att arbeta med 2015 års åtgärder tillkommer nya åtaganden eller kostnadsanpassningar år 2016, som utgår från regionfullmäktiges budget.


Regionfullmäktige har gett ett uppdrag till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
En oenig styrelse för Alingsås lasarett godkände vid sitt möte Verksamhetsplan och detaljbudget för 2016. Oppositionen föreslog en återremiss av ärendet. Styrelsen beslutade samtidigt att återremittera ärendet om åtgärdsplan för att nå ekonomi i balans, samt att uppdra åt sjukhuset att ta fram en risk- och konsekvensanalys utifrån åtgärdsplanen.

Ekonomiskt utfall och utförd vård till och med oktober
Det ekonomiska resultatet till och med oktober är -21,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna ligger 2 procent över budget vilket motsvarar -6,0 mkr.


Till och med oktober ligger antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar på samma nivå som föregående år. Antalet vårdtillfällen har ökat något medan antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter påtagligt har fortsatt att minska jämfört med föregående år. Medelvårdtiden ökar ackumulerat för perioden från 5,1 dagar förra året till 5,3 dagar i år. Medelvårdtiden i oktober ökar från 5,1 dagar år 2014 till 5,5 dagar år 2015. Andelen akuta operationer har ökat med drygt 18 procent jämfört med samma period förra året. Remisserna minskar sammantaget -5,0 procent jämfört med föregående år, men det bör understrykas att det är variation mellan enheterna, där Medicinkliniken till exempel ökar med 4,4 procent.


Antalet nettoårsarbetare är 37 fler eller 6,6 procent högre än föregående år. Sjukfrånvaron ligger på 8,3 procent att jämföra med 2014 års nivå på 6,4 procent till och med oktober. Andelen långa sjukskrivningar är fortfarande hög.Kontaktperson: Stefan Kristiansson, ordförande Styrelsen för Alingsås lasarett, 0727-26 36 25
Gert-Inge Andersson, vice ordförande Styrelsen för Alingsås lasarett, 070-681 79 10 Hans Holmberg, sjukhusdirektör Alingsås lasarett, 0705-88 16 68


Läs meddelandet som PDF