Pressmeddelande
Från (None)
2008-09-25 15:00


Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte 25 september


Folktandvården vill möta föräldrar redan på MVC och BVC
För att dagens barn ska få en hälsosam viktutveckling och god tandhälsa är det viktigt att de möts av ett gemensamt budskap kring livsstilsfrågor. Därför vill Folktandvården samarbeta med primärvården och möta småbarnsföräldrar redan på MVC och BVC. Dessutom ska Folktandvårdens personal utbildas i ett nytt sätt att föra ut ett hälsobudskap, genom så kallade motiverande samtal (MI). Det är slutsatserna av ett projekt som genomförts av Folktandvården och primärvården, Mål-i-mun. 

- För att nå barnen och deras föräldrar på ett så bra sätt som möjligt är samverkan oerhört viktigt. Vi vill därför att en överenskommelse mellan Folktandvården och primärvården i regionen arbetas fram under 2009, säger Lena Hult, styrelsens ordförande.   

Över 28 000 vuxna har valt Frisktandvård
Ett av regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag till Folktandvården är att erbjuda möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal vid alla kliniker. Det genomfördes i april 2007. Mot bakgrund av att fler och fler upptäcker Frisktandvården har takten i avtalstecknande ökat. Målet för 2008 på 25 000 tecknade avtal uppnåddes därmed redan i juni i år. Tandvårdstyrelsen har idag beslutat att målet för 2009 är 45 000 tecknade avtal.

- Vår förhoppning är att Frisktandvård ska utvecklas starkt och att fler vuxna fortsätter upptäcka fördelarna med denna modell. Det är positivt både för våra kunder och för samhället, menar Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i styrelsen.

Överenskommelserna klara i hela regionen
Folktandvården utför barn- och ungdomstandvård samt viss specialisttandvård som beställs och finansieras av regionen. Beställningarna av tandvård ska samordnas för att säkerställa vård på lika villkor i hela regionen. Folktandvårdens styrelse har för sin del idag beslutat godkänna 2009 års överenskommelser för hälso- och sjukvårdsnämnderna 1-12 med ett fåtal undantag.  

I samtliga överenskommelser finns ett generellt åtagande för bettfysiologi som motsvarar ett utökat uppdrag för Folktandvården. Detta åtagande kan inte godkännas avseende hälso-och sjukvårdsnämnd 4-12 eftersom ersättning för uppdraget saknas i dessa överenskommelser.

Folktandvården satsar på barns tandhälsa genom att bland annat införa fluorlackning och hälsosamtal med elever i skolan. Införandet av denna satsning är beställd i hela regionen. I Göteborg kan dock inte införandetakten följa övriga regionens tidplan eftersom tillräcklig ersättning saknas i dessa överenskommelser.

Remissvar på folkhälsopolitisk policy
Tandvårdsstyrelsen stödjer i huvudsak Folkhälsokommitténs förslag till folkhälsopolitisk policy. I ett par avseende anser dock styrelsen att förslaget bör kompletteras. Kompletteringarna som Folktandvården lyfter fram är bland annat att även en god tandhälsa är en förutsättning för god hälsa.

Ekonomi i balans
Delårsrapporten för augusti 2008 visar att det fortsatt råder balans i Folktandvårdens ekonomi och möjligheten att ta emot nya kunder har förbättrats under perioden.

-------------------------------------------------------------------------

Om Folktandvården

Folktandvården Västra Götaland jobbar efter visionen "Frisk i munnen hela livet" och verksamheten består av allmäntandvård och specialisttandvård. Vi ansvarar också för klinisk grundutbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialistutbildning såväl nationellt som internationellt. Vi har 170 kliniker, ca 3000 anställda och omsätter omkring 1,8 miljarder kronor.Kontaktperson: Lena Hult, ordförande tfn 0705-561784,
Lars-Inge Stomberg, vice ordförande tfn 0709-931190 , Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör tfn: 0706-450028


Läs meddelandet som PDF