Pressmeddelande
Från Folktandvården Västra Götaland
2011-12-22 15:00


Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 22 december 2011


Nya lokaler för Tullen i Borås

Folktandvården Västra Götalands allmäntandvårdsklinik Tullen i Borås är i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Ett arbete pågår med att hitta nya lokaler för verksamheten.

Kund- och varumärkesperspektivet

- De viktigaste utgångspunkterna för val av lokal är kund- och varumärkesperspektivet, säger ordförande Jens Söder. Det ska vara enkelt att nå kliniken med allmänna kommunikationer, både för kunder och medarbetare, och det ska finnas parkeringsplatser i nära anslutning till kliniken.

Fler behandlingsrum

Några av kraven som ställs på de nya lokalerna är ett utökat antal behandlingsrum, förbättrad tillgänglighet för kunder med funktionshinder och bättre personalutrymmen. I samband med att Tullen flyttar till nya lokaler planeras även för ett större verksamhetsuppdrag än idag.

- Förutom ordinarie verksamhet inom allmäntandvård som bedrivs på kliniken idag ska vecko- och helgjour för Borås med omnejd bedrivas vid kliniken, säger vice ordförande Lars-Inge Stomberg. Verksamheten ska också ta emot tandläkarstudenter under utbildning.

Frågor

Välkommen att kontakta tandvårdschef Anders Ljungné, telefon 0705-97 84 54.

Ekonomi och Frisktandvårdsavtal

Folktandvårdens helårsprognos för 2011 är ett resultat om 1,5 mkr.

- Folktandvården Västra Götaland kommer att nå ett positivt resultat även 2011, säger ekonomichef Kjell Einarsson. Det innebär att vi inte behöver utnyttja möjligheten att disponera eget kapital till de planerade satsningar vi genomfört, som vidareutbildning av 20 medarbetare till tandhygienist och förebyggande arbete kring belastningsskador.

Drygt 95 000 Frisktandvårdsavtal

Fram till idag har 95 300 personer valt att teckna Frisktandvårdsavtal sedan starten 2007. 13 100 av dessa avtal har tecknats under de första elva månaderna 2011. Den 20 september tog regionfullmäktige beslut om förlängd barn- och ungdomstandvård till 22 år från och med 2012, vilket kommer att påverka den totala volymen av tecknade avtal 2011.

Frågor

Välkommen att kontakta Kjell Einarsson, ekonomichef, telefon 0707-95 33 51.Kontaktperson: Jens Söder, ordförande, tfn: 0735-33 52 55,
Lars-Inge Stomberg, vice ordförande, tfn: 0709-93 11 90, Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tfn: 0706-45 00 28.


Läs meddelandet som PDF