Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Borås
2008-09-26 17:00


HSN 8 har godkänt vårdöverenskommelser för 3 142 mkr


Sammanträde 25 september 2008
i Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad

Nämnden har för sin del godkänt sex vårdöverenskommelser för 2009. Av nämndens totala ersättningsutrymme på 3 610 mkr har sammanlagt 3 142 mkr fördelats till den offentliga hälso- och sjukvården, till handikappverksamheten samt till den offentliga tandvården för de uppdrag som ska genomföras under nästa år.

Delårsbokslut

Nämnden godkände Delårsbokslut augusti 2008 och beslöt att överlämna denna till regionstyrelsen.

Periodens resultat kan betraktas som starkt och innebär en positiv avvikelse mot regionbidraget på 22,6 mkr. Resultatet mot budgeten visar ett positivt utfall på 16,3 mkr. Till bilden av resultatet hör också att nämnden har ett medgivande om att få ianspråkta 20 mkr ur eget kapital.

Mycket av uppmärksamheten hittills i år har fokuserats på det förberedande arbete inför införandet av ett regiongemensamt vårdvalssystem. Nämnden ställde sig i sitt remissvar i juni bakom de tankegångar och utgångspunkter som återfinns i idéskissen ”Medborgarnas Primärvård”.

Nämndens arbete under den första delen av innevarande år har också i hög grad ägnats åt att utveckla dialogen med medborgarna. Ett antal kommunvisa träffar med medborgarrepresentanter har genomförts under våren och fortsätter under hösten.

Frågor som rör tillgängligheten har under de senaste åren varit föremål för en massiv uppmärksamhet. Generellt har förbättringar kunnat noteras fortlöpande, men som helhet klaras fortfarande inte de uppsatta vårdgarantitiderna.

Överenskommelsearbete för år 2009 har genomförts med en förändrad tidplan. Med anledning av det kommande vårdvalssystemet har överenskommelsen med primärvården och överenskommelsen om närsjukvård prolongerats.
En stor del av intresset under den närmaste framtiden kommer att koncentreras på det förändringsarbete som ska genomföras vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).
Kontaktperson: Ekonomichef Jan Blomqvist, 033-17 49 42

Överenskommelse med Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om primärvård i Sjuhärad för 2009.

Nämndens ersättning för primärvård under 2009 uppgår till 717,7 mkr.

Med anledning av det kommande regiongemensamma vårdvalssystemet har ”Överenskommelsen om primärvård i Sjuhärad 2008 inklusive Delöverenskommelse om närsjukvård” prolongerats i sin helhet med justeringar och tillägg. Efter det att regionfullmäktige i december 2008 beslutar om vårdvalssystemet VG Primärvård, sker omförhandling av Överenskommelse 2009 för de verksamheter som inte omfattas av detta.

Tillägg 2009

Åtagande och uppföljning av God och säker vård:

 • Jämlik vård ur ett ”Funktionshinderperspektiv”.
 • Säker vård 2008-2010 Regiongemensamt handlingsprogram.
 • God vård – Under förutsättning att HSN 8 tilldelas medel från HSU för utvecklig av konceptet God vård, ska dessa komma Primärvården Södra Älvsborg tillgodo.

  Pneumokockvaccination av barn:
 • Vaccinet införs inom barnhälsovården i regionen från den 1 januari 2009 och omfatta barn födda den 1 oktober 2008 och senare. Kostnaden finansieras och avropas från hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsanslag för nya vårdområden.
  Kontaktperson: Planeringsledare Ing-Marie Rydén-Höök, 033-17 48 02

Överenskommelse om närsjukvård

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om närsjukvård i Sjuhärad för 2009.

Överenskommelsen om närsjukvård är tecknad mellan parterna HSN 8, Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2009 till och med den 31 december samma år eller tills nya vårdvalssystemet införs.
”Delöverenskommelse 2008 om närsjukvård i Sjuhärad” förlängs och inkluderar reviderad uppföljningsplan och tillägg.

Tillägg 2009

Utvecklingsområde 2009-2010:
– Äldre med stort vårdbehov. Parterna åtar sig gemensamt att:

 • Utveckla samverkan mellan Näräldrevårdsavdelningen, NÄVA på SÄS Borås, primärvård och kommun i syfte att säkra vårdprocessen för målgruppen och att förebygga behov av akutvård.
 • Utveckla konceptet Äldresjuksköterskor inom primärvård i syfte att främja hälsa, förebygga sjukdom och säkerställa vårdprocessen för gruppen äldre som förberedelse för eventuella framtida satsningar.
  Kontaktperson: Planeringsledare Gunnel Sjöberg, 033-17 48 43

Överenskommelse med Södra Älvsborgs sjukhus

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om specialiserad och högspecialiserad vård för 2009.

Av SÄS ekonomiska utrymme på 2 566 mkr, uppgår nämndens ersättning för specialiserad och högspecialiserad vård under 2009 till
2 112 mkr.

Nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvården innebär att fler ICD (implanterbar defibrillator) och CRT (biventikulär pacemaker) ska utföras på SÄS.
Bukaortascreening ska införas i rutinsjukvården i regionen. Screeningprogrammet omfattar 65-åriga män och genomförs vid de fyra större sjukhusgrupperna i regionen, däribland SÄS.

SÄS uppdrag att bedriva högspecialiserad vård i form av strålbehandlingsverksamhet kvarstår även 2009. Uppdraget är gemensamt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nämnden delfinansierar en processledare för det hälsofrämjande arbetet på SÄS. 

Funktionshinderperspektivet ska integreras i verksamhetens mål, planer och uppföljning. Behov hos personer med flerfunktionshinder ska särskilt beaktas. Lokaler ska vara handikappanpassade och det ska säkerställas att personer med funktionshinder har kommunikationsmöjligheter med sjukhuset.

Inom ramen för SÄS förändringsarbete görs satsningar på gruppen multisjuka äldre genom tillskapandet av en näräldrevårdsavdelning (NÄVA) och genom införandet av den så kallade TryggVE-modellen (Trygghet, Vårdsamverkan, Effektivitet) och förbättrat omhändertagande på AVC.
Kontaktperson: Planeringsledare Katarina Orrbeck, 033-17 48 19

Överenskommelse med Styrelsen för handikappverksamheten i Västra Götalandsregionen

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om handikappverksamhet i Sjuhärad för 2009.

Nämndens ersättning för handikappverksamhet under 2009 uppgår till 87,7 mkr.

Åtaganden avseende ”Delaktighet och jämlikhet”:
Målet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika i samhället utifrån sina personliga förutsättningar. Stöd och åtgärder ska syfta till att konsekvenserna av en funktionsnedsättning minimeras.

Åtaganden avseende ”Bemötande och tillgänglighet”:
Verksamheten ska ge god och tillförlitlig information om den fysiska tillgängligheten. Information ska ges genom den så kallade Tillgänglighetsdatabasen och visas på verksamhetens egen webbplats. Information och kommunikation ska vara anpassad och tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

Åtaganden avseende ”Kvalitet och uppföljning”:
Handikappförvaltningens resurser ska fördelas och organiseras utifrån båda könens behov. Handlingsplan för omhändertagande av personer utsatta för våld i nära relationer ska finnas.

Överenskommelsen innebär inga verksamhetsmässiga förändringar.
Kontaktperson: Planeringsledare Nina Hautanen, 033-17 48 16

Överenskommelse med Tandvårdsstyrelsen

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om tandvård i Sjuhärad för 2009.
Man beslutade också att ge presidiet i uppdrag att inför överenskommelsearbetet 2010, aktivt verka för en regiongemensam beställning i vilken frågor kring hur ersättningar ska utformas och vilka produktionsrelaterade omkostnader som ska täckas, blir lösta.

Nämndens ersättning för offentlig tandvård under 2009 uppgår till 47,7 mkr. Utöver denna ersättning tillkommer från central nivå dessutom en barntandvårdspeng.

Våren 2008 presenterades en ny regiongemensam beställningsmall för tandvård. I denna preciseras vilken tandvård som nämnderna har i uppdrag att beställa och ersätta. Inför överenskommelsearbetet 2009
har den övergripande utgångspunkten varit att tillämpa den nya regiongemensamma beställningsmallen som i huvudsak omfattar det som ingick i nämndens beställning inför 2008.
Kontaktperson: Planeringsledare Anders Thorstensson, 033-17 48 12

Överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nämnden godkände för sin del upprättat förslag till överenskommelse om region- och rikssjukvård för 2009.

Nämndens ersättning för region- och rikssjukvård under 2009 uppgår till 177 mkr.

Beställningen är samordnad mellan de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen och förutsätter att samtliga nämnder för sin del godkänner överenskommelsen. Överenskommelsen om region- och rikssjukvård vid SU ingår i överenskommelserna mellan styrelserna för SU och hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12.

Överenskommelsen grundas på 2008 års beställda vårdvolymer. 2009 års uppdrag utökas något inom hjärtsjukvården enligt nya nationella riktlinjer samt för klinisk genetik. Det är mottagnings- och konsultfunktionen inom verksamhetsområdet Klinisk genetik som utökas för att kunna erbjuda alla invånare i regionen vård på lika villkor. Denna funktion ska också övergå från att vara särkostnads- finansierad till att vara anslagsfinansierad.

Nya riktlinjer för statligt bidrag medför att verksamheten Förebyggande arbete mot STI och HIV/AIDS, inte längre finansieras via statligt stöd. Den nya finansieringsmodellen innebär att ersättning utgår per besök från hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Kontaktperson: Planeringsledare Katarina Orrbeck, 033-17 48 19

Sammanträdestider 2009

2009 års sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställdes.

Datum för sammanträde: 12/3, 23/4, 28/5, 25/6, 25/8, 24/9, 29/10 och 3/12. Beslut om datum för nämnddagar i februari tas vid ett senare tillfälle.
Kontaktperson: Nämndsekreterare Anneli Torstensson, 033-17 48 44

 

För ytterligare information kontakta:
Hälso- och sjukvårdschef Madeleine Andersson, 033-17 48 15
Nämndsekreterare Anneli Torstensson, 033-17 48 44

Läs mer på webben: 

Nämndens webbplats

Hälso- och sjukvårdskansliet Borås

 


 Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Madeleine Andersson, 033-17 48 15


Läs meddelandet som PDF