Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2008-09-30 12:00


Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen 2008-09-26

Satsningar på Hisingen 2009


Avtal och överenskommelser klara

Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 26 september 2008 om de avtal och överenskommelser som ska gälla för år 2009.

 

Offentliga primärvården

Nämnden har en treårig överenskommelse med primärvården på Hisingen som löper mellan år 2008 och 2010. Till denna överenskommelse har ett tillägg gjorts inför 2009.

Satsning kommer att göras på enheten Kris och trauma med en psykolog för att skapa bättre tillgänglighet. Även en satsning på MVC kommer att göras med 3 mkr. Resurserna till MVC kommer främst att gå till ekonomiskt utsatta områden och områden med högt barnafödande. 

Under 2009 kommer en översyn att göras av vårdcentralen för hemlösa för att fånga framtida behov i verksamheten. 

 

Kungälvs sjukhus (KS)

Nämnden har sedan 2006 en överenskommelse med Kungälvs sjukhus som främst gäller invånarna i Kärra – Rödbo.

Patientströmmarna från Hisingen till Kungälvs sjukhus har under året ökat. Inför 2009 har en anpassning gjorts av beställningen för att möta den utökade konsumtionen av somatisk slutenvård. Beställningen av psykiatri kommer att ligga kvar på samma nivå som 2008.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

I överenskommelsen med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har satsningar gjorts som specifikt berör Hisingen. 

Samverkansprojektet Inskrivningsklar är ett projekt som handlar om äldre där primärvården, stadsdelarna och SU-Östra deltar. Inom projektet pågår ett utvecklingsarbete med frågor kring ”öppen retur” vilket innebär att en patient som är känd av vården ska kunna få komma direkt till en avdelning utan att behöva gå via akuten. Arbetet kommer att forstsätta och utvärderas under 2009.

En lokal psykiatriplan för Hisingen har tagits fram av nämnden i samverkan med HiSamP där även primärvården, SU och stadsdelarna ingår. Med utgångspunkt i planen kommer det att under 2009 pågå ett utvecklingsarbete för att identifiera målgruppernas omfattning och behov.  

Göteborgs kommun driver, i samverkan med beroendekliniken vid SU, en mottagning för rådgivning och tidiga insatser för ungdomar med drogproblem; Ungdomsteamet Hisingen (Mini-Maria). För år 2009 görs en satsning på verksamheten med 0,25 sjukgymnast.

 

Folktandvården Göteborg

På Hisingen kommer folktandvården under 2009 att genomföra olika insatser med fokus på folkhälsa, till exempel goda kostvanor och att få ungdomar att avstå tobak.

Samtliga föräldrar ska erbjudas tandhälsofrämjande information. Informationen ges när barnet är 0-2 år. Folktandvården kommer fortsätta att utveckla motiverande samtalsmetodik samt ett arbetssätt kring de barn som löper risk att utveckla karies och/eller övervikt/fetma.

 

Folkhälsoavtal med Göteborgs stad

Nämnden har ett avtal med Göteborgs stad om folkhälsoinsatser. Enligt avtalet ska ett folkhälsoråd finnas i varje stadsdel som skall bedriva sitt arbete med utgångspunkt i nämndens samt respektive stadsdelsnämnds gemensamma mål och inriktning. Gemensamma uppföljningar och analyser av verksamheten kommer att genomföras under 2009.

Inriktningen för 2010 är att teckna lokala avtal mellan nämnden och respektive stadsdel.

  

För ytterligare information besök www.vgregion.se/hsn11Kontaktperson: Mariella Olsson, ordförande 0768-915949,
Erland Lundell, förste vice ordförande, 0706-293821, Berndt Rhodin, andre vice ordförande, 031-3669038


Läs meddelandet som PDF