Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2012-05-24 14:30


Barnkonventionen i hälso- och sjukvården Skaraborg


Barnperspektivet ska genomsyra all hälso- och sjukvård i Skaraborg. Hälso- och sjukvården arbetar med att implementera barnkonventionen och hälso- och sjukvårdspolitiker träffar ungdomar för att höra deras synpunkter.

FN:s konvention om barnets rättigheter ska märkas i alla verksamhet i Skaraborg som möter barn. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vid sitt sammanträde idag information om hur verksamheterna i Skaraborg arbetar med barnkonventionen och om hur gruppen BURIS (barn och ungas rätt i Skaraborg) stöttar processer i barnrättsarbetet och arbetar för att öka kompetensen i verksamheterna i Skaraborg. Exempel på arbete där man involverat barn och föräldrar är inom neonatalsjukvården vid Kärnsjukhuset. Tillsammans med BB och förlossning har man tillsammans arbetat med att förbättra vården och samverkan. Personal och föräldrar har tagit fram förbättringsområden man nu jobbar vidare med. Ytterligare ett projekt är att barn och ungdomar med diabetes bjuds in för att tillsammans med personalen förbättra processen.

Politiker har dialog med ungdomar

För att ta reda på hur unga upplever sin vardag och framförallt mötet med hälso- och sjukvården har hälso- och sjukvårdsnämnden under våren besökt skolor och elevråd runt om i Skaraborg. Politikerna har lyssnat på ungdomarnas erfarenheter och synpunkter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg kommer också möta ungdomar vid stadsfesten Tibro UPPåNER för att samla in ytterligare synpunkter från barn och unga om hälso- och sjukvården i Skaraborg. Tisdagen den 5 juni mellan klockan 11 och 15 medverkar några av nämndens ledamöter vid stadsfesten. 

 

Läs mer

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda invånarna i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm eller Töreboda. Nämndens gör beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Beställningarna innehåller en beskrivning av vad som ska göras för att tillgodose befolkningens behov.
Kontaktperson: Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF