Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2008-03-27 16:00


Beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg


All personal inom den palliativa vården i Skaraborg ska utbildas för att förbättra vården för personer i livets slutskede, det har Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg beslutat idag.

Under året ska 150 anställda inom Primärvården Skaraborg, Skaraborgs Sjukhus och kommunerna utbildas i palliativ vård. För att höja kvaliteten på vården ska arbetsmodeller och samarbetsformer utvecklas och i ett första steg ska all personal kompetensutvecklas.

Dubbelt så många anställda vid rättspsykiatriska avdelningen

Den planerade om- och tillbyggnaden av den rättspsykiatriska vården i Falköping beräknas vara klar under 2010. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär bland annat att Regionstyrelsen finansierar den ökade driftkostnaden. Inför utbyggnaden ska personalstyrkan vid enheten fördubblas.

Mål och inriktningsdokument återremitterades

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg återremitterade idag förslaget till mål och inriktning för år 2009. Dokumentet ska ligga till grund för den preliminära budgeten och visar vilka områden nämnden kommer prioritera under nästa år. Beslut tas vid nämndsammanträdet i april.Kontaktperson: Gunbrith O Palo, hälso- och sjukvårdschef 0705-32 66 89, Lars-Erik Lindh (s) ordförande 0708-43 62 51, Bengt Sjöberg (m) 1:e vice ordförande 0705-83 64 63, Sewon Ekberg (fp), 2:e vice ordförande 0708-67 15 97


Läs meddelandet som PDF