Pressmeddelande
Från Västra Götalandsregionen
2011-12-16 18:30


Styrelsen för NU-sjukvården, Hälso- och sjukvårdsnämnderna i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad:

Beslut om vårdöverenskommelse 2012


De tre hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal samt Styrelsen för NU-sjukvården har alla nu godkänt vårdöverenskommelse för 2012.
Överenskommelsen anger bland annat vilken vård som NU-sjukvården ska producera och ersättning från nämnderna för denna, samt en inriktning som innebär en satsning på utveckling av den nära vården i området.
Parterna är också överens om ett antal förändringar som kan genomföras för att NU-sjukvården ska kunna effektivisera sin verksamhet med bibehållen kvalitet och volym, och minska sina kostnader.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas roll är att vara befolkningsföreträdare och beställare av hälso- och sjukvård. Vårdöverenskommelsen innebär ett ansvar för NU-sjukvården att bedriva länssjukvård på Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Dalslands, Lysekils och Strömstads sjukhus samt vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Överenskommelsen bygger bland annat på de mål som nämnderna formulerat i sina mål- och inriktningsdokument, och följer också de anvisningar som regionstyrelsen gett i så kallade planeringsdirektiv. I dessa sätts stort fokus på kostnadskontroll och effektiviseringar hos sjukhusen för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling.

Samverkande sjukvård
Planeringsdirektiven innebär att 2011 års överenskommelse i princip förlängs vad gäller innehåll och ersättning, men därutöver tillför nämnderna pengar för satsningar på bland annat Samverkande sjukvård i Fyrbodal. Detta projekt har drivits i Strömstad och Tanum där det nu har permanentats, och modellen ska nu börja införas i övriga Fyrbodal. Den innebär ett gränsöverskridande samarbete i den nära vården mellan primärvård, sjukvårdsrådgivning (1177), kommunal hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvården för akuta bedömningar och hjälp i hemmet.

Centralisering och decentralisering
För att kunna möta vårdbehov och samtidigt effektivisera verksamheten vid NU-sjukvården är parterna överens om att det finns behov av att både decentralisera vård så att den kommer närmare patienten och centralisera vård för att kunna arbeta kostnadseffektivt och med hög kompetens. Detta gäller speciellt vid tillstånd av akut natur och för vård som endast sker vid ett eller enstaka tillfällen.

Parterna är överens om följande:

• Fortsatt utveckling av den samverkande sjukvården i Fyrbodal (se ovan)
• Utveckling av specialistsjukvård i hemmet i samverkan med primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården
• Prioritering av insatser för människor som besöker vården ofta
• Inleda ett arbete med att utreda och planera hur den akuta ortopediverksamheten kan överföras till NÄL.
• Samla den planerade operationsverksamheten till Uddevalla sjukhus, även  operationsverksamheten vid lokalsjukhusen överförs till Uddevalla sjukhus
• Under 2012 ska lika många läkarbesök utföras vid lokalsjukhusen som under 2011
• Utveckla röntgenverksamheten så att den blir mer mobil och kan erbjudas på fler tider av dygnet
• Avsluta analysdelen av laboratorieverksamheten vid lokalsjukhusen och överföra den till NÄL.
• Anpassa behovet av vårdplatser med hänsyn till nya vårdformer, och effektivisera slutenvården genom sammanslagning av mindre enheter.
• Ett förändrat arbetssätt inom psykiatrin som innebär att vissa delar centraliseras, och andra decentraliseras, främst de insatser som riktar sig till personer med behov av insatser från olika aktörer.

NU-sjukvården ska också fortsätta sitt arbete med ständiga förbättringar, som att minska medelvårdtider och korta omställningstider vid operationer.

Den totala ersättningen till NU-sjukvården 2012 är drygt 3,5 miljarder kronor.

Reservationer och protokollsanteckning
Oppositionspartier reserverade sig mot besluten i respektive nämnd och styrelse till förmån för egna yrkanden enligt följande:
HSN Norra Bohuslän: Eget yrkande från FP med stöd av C och M, samt yrkande om avslag till förslaget om vårdöverenskommelse från KD.
HSN Dalsland: Samlat yrkande om återremiss av förslaget till vårdöverenskommelse  från M, KD, FP och C
HSN Trestad: Samlat yrkande om avslag på förslaget om vårdöverenskommelse från M, KD, FP och C
Styrelsen för NU-sjukvården: M och KD yrkade avslag till förslaget om vårdöverenskommelse. Folkpartiet lämnade en protokollsanteckning till stöd för reservationen.

   
Kontaktpersoner:
Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef, 0703-407 545
Lars Helldin, sjukhusdirektör, 0733-767 240
Per-Arne Brink, ordförande HSN Norra Bohuslän, 0703-24 38 75
Ewa Arvidsson (S), ordförande HSN Dalsland, 0703-25 73 34
Nicklas Atteford (MP), ordförande HSN Trestad, 0707-14 89 96
Carina Åström (S), ordförande Styrelsen för NU-sjukvården, 0702-90 60 85Kontaktperson: -


Läs meddelandet som PDF