Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2011-01-26 18:43


Mer än väntat från staten till regional kulturverksamhet


Idag beslutade Kulturrådet om årets verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet. Västra Götalandsregionen beviljades statsbidrag med 293 525 000 kronor vilket innebär en större uppräkning än väntat.

För första gången fördelas statligt stöd till kulturverksamhet enligt den nya kultursamverkansmodellen. Västra Götalandsregionen är en av de fem första regionerna som inför modellen*.

– Kulturrådet hade aviserat en uppräkning med 0,49 procent. Nu visar det sig att vi har fått lite mer, cirka 1 procent. Detta är glädjande eftersom det innebär att vi har ytterligare drygt en miljon kronor mer att fördela till Västra Götalands kulturliv säger Annelie Stark ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd kommer att fatta beslut om hur pengarna ska fördelas i detalj inom kort.

– Vi har stora förhoppningar till att detta på sikt kan bidra till en kvalitativ utveckling av kulturområdet i Västsverige säger Lars Nordström andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

"I Västra Götalandsregionen finns betydelsefulla institutioner inom scenkonst och musikområdet med ett utbud av hög kvalitet och konstnärlig förnyelse. Verksamheterna har ett internationellt perspektiv och framgångsrik verksamhet för barn och unga.  Kulturrådet noterar att regionen har strategier för att förbättra kulturskaparnas villkor" kommenterar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson beslutet.

– Vi glädjer oss åt Kulturrådets positiva beslut och ser fram emot en fortsatt samverkan med staten. Bland annat kommer vi att diskutera utvecklingsbidrag och uppföljning. Vi kommer också att titta framåt mot nya utvecklingsområden, vilka vi aviserat i vårt underlag till kulturplan säger Claes Rydberg, Västra Götalandsregionens kulturchef.

* Bakgrund samverkansmodellen: Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt modellen ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Kulturrådet beslutar, efter samråd med övriga berörda myndigheter och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting/region. Det innebär att regeringen inte längre pekar ut institutioner och verksamheter utan lämnar över besluten till region/landsting. Modellen träder successivt i kraft från 2011.

Mer information om Västra Götalandsregionen arbete med kultursamverkansmodellen www.vgregion.se/kultursamverkanKontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00
Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39, Claes Rydberg, Västra Götalandsregionens kulturchef 070-719 25 89 Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF