Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2008-03-27 15:30


Från styrelsens sammanträde 2008-03-27

Öppenvårdspsykiatrin i Åmål byter lokaler


För att få mer ändamålsenliga lokaler för den psykiatriska öppenvården i Åmål kommer mottagningen från och med 1 januari 2009 att finnas på Ekbackens vårdcentral.

Styrelsen stödjer inte förslag om samlad syn-, hörsel- och dövverksamhet

Regionens hälso- och sjukvårdsutskott har remitterat ett förslag angående en sammanhållen habiliterings- och rehabiliteringsverksamheten för syn-, hörsel- och dövverksamheten. När det gäller hörsel- och dövverksamheten bedrivs idag medicinsk och teknisk hörselvård inom NU-sjukvården, medan den pedagogiska hörselvården som bedriver utvidgad rehabilitering/habilitering organiseras inom Handikappförvaltningen. NU-sjukvården anser att förslaget om regional samordning inte gagnar hörsel- och dövverksamheten. Dagens organisation fungerar bra, men skulle ytterligare förbättras om den del av hörselvården som drivs av Handikappförvaltningen samlokaliseras med NU-sjukvårdens hörselvård.

Investeringsärenden beslutades

NU-sjukvården vill investera 1,2 miljoner kronor i utrustning för att kunna digitalisera arkiven. Arbetet drivs i ett projekt kallat E-arkiv och syftar till att få en effektiv lösning för arkiverade pappersjournalhandlingar med ökad tillgänglighet och bättre service. Ytterligare investeringsmedel om 5 miljoner kronor vill NU-sjukvården använda för nyanskaffning av skrivare och multifunktionsutrustning i NU-sjukvården.

Nya lokaler för psykiatrisk öppenvård i Åmål

Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Åmål är idag inrymd i ett hyreshus och lokalerna är dåligt anpassade till verksamheten som kommer att förändras och utökas. Nuvarande lokaler uppfyller heller inte kraven på säkerhet, sekretess och arbetsmiljö. Den psykiatriska öppenvårdsverksamheten kommer därför att flyttas till Ekbackens vårdcentral i Åmål från och med 1 januari 2009.Kontaktperson: Britt-Marie Andrén Karlsson, styrelsens ordförande, tfn 0705-61 50 38
Peter Spjuth, vice ordförande, tfn 070-150 79 29 Sten Axelsson, sjukhusdirektör, tfn 0705-64 12 99 Vivian Komstadius, styrelsens informatör, tfn 0730-60 60 77


Läs meddelandet som PDF