Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2011-10-27 13:00


Från styrelsens sammanträde 2011-10-27

Fortsatt ökad produktion innebär att fler patienter kan tas omhand


NU-sjukvårdens produktion fortsätter att öka. För perioden januari-september har produktionen ökat inom både slutenvård och öppenvård (mottagningsbesök) jämfört med samma period föregående år. Av mottagningsbesöken har läkarbesöken ökat med 7 %. Ökningen inom öppenvårdsproduktionen ligger i linje med ambitionen att klara vårdgarantin.

Ekonomisk rapport per september månad

För mottagningar befinner sig i september 86 % inom vårdgarantigränserna (90-dagar) och för behandlingar 91 %. Under september månad har alla, utom en, fått tid inom 14 dagar för besök vid välgrundad misstanke om cancer. För vårdgarantin är läget förbättrat jämfört med föregående månad både vad gäller mottagningsbesök och behandlingar.

- Det är mycket glädjande att NU-sjukvården fortsätter att öka sin produktion och därmed kan erbjuda fler patienter tid till både besök och behandling, säger Carina Åström, NU-styrelsens ordförande.

För att klara vårdgarantin och produktionsåtagandet bedöms att insatser från bemanningsföretag kommer att öka kraftigt. Köpt garantivård avseende första halvåret har avropats motsvarande 25 mnkr inom framförallt ortopedi. Avrop för andra halvåret uppgår hittills till 5 mnkr.

NU-sjukvården har lägst bruttokostnadsutveckling jämfört med övriga större sjukhus i Västra Götalandsregionen. Helårsprognosen bedöms bli ett negativt resultat på 152 mnkr, en försämring med 16 mnkr sedan augustirapporten. Orsaken är framför allt ökade kostnader för bemanningsföretag, köpt vård och läkemedel.

Vårdöverenskommelsen 2012

Styrelsen fick information om att förhandlingar med Hälso- och sjukvårdskansliet pågår om NU-sjukvårdens ersättning för 2012 års produktion, därmed finns inga besked ännu om NU-sjukvårdens budget för 2012.

Den framtida prehospitala vården i NU-sjukvården

Efter votering yrkade styrelsen bifall till att NU-sjukvården ska bedriva framtida prehospital vård i egen regi. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till eget förslag om upphandling. Folkpartiet stödjer reservationen genom en protokollsanteckning.

Laboratorieverksamheten vid lokalsjukhusen

Styrelsen beslöt även att den laborativa delen av laboratoriemedicinsk verksamhet vid lokalsjukhusen i Strömstad och Lysekil avvecklas.
 Kontaktperson: Carina Åström, ordförande tfn 0702-90 60 85,
Lars Helldin, sjukhusdirektör, tfn 0733-76 72 40, Maria Arup, informatör, tfn 0761-13 22 77


Läs meddelandet som PDF