Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2015-02-19 11:30


NU-sjukvården vidtar åtgärder för att minska kostnaderna

NU-sjukvården vidtar åtgärder för att minska kostnaderna


NU-sjukvården har under flera år uppvisat negativa ekonomiska resultat. 2014 var underskottet 146 miljoner kronor. Nu genomför NU-sjukvården kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna.

För 2015 har Västra Götalandsregion skjutit till mer pengar till NU-sjukvården, samtidigt som det är ett tydligt krav från regionfullmäktige att verksamheten måste drivas i balans.

– Under 2015 behöver vi minska våra kostnader med 100 miljoner kronor, säger sjukhusdirektör Lars Wiklund. Samtidigt som vi har ett pressat ekonomiskt läge är det viktigt för oss att prioritera vårdkvalitet och patientsäkerhet. Därför inriktar vi oss i första hand på åtgärder som minskar oönskade kostnader.

Minskade kostnader för inhyrd personal

– Vi måste minska våra kostnader för inhyrd personal. Under 2014 uppgick den till 86 miljoner kronor. Vi önskar driva vår verksamhet med egen personal, eftersom vi vill ha medarbetare som bidrar till långsiktiga kvalitetsförbättringar, säger Lars Wiklund. Inhyrd personal är dessutom avsevärt dyrare än egna medarbetare.

– Som en konsekvens av detta väljer vi att tillfälligt reducera kapaciteten inom vissa av vårdavdelningarna. Det är brist på läkare och sjuksköterskor, och när vi minskar den inhyrda personalen kan vi av patientsäkerhets- och arbetsmiljöskäl inte underbemanna avdelningar. Därför väljer vi att tillfälligt stänga cirka 40 vårdplatser på NÄL och Uddevalla sjukhus. Inledningsvis gäller stängningen från nu till fram över sommaren, och vi utvärderar effekterna löpande.

– Samtidigt förstärker vi resurserna vid intag av patienter. Vi måste vara ännu mer noggranna med att bara lägga in de patienter där sjukhusvistelse faktiskt är det bästa alternativet utifrån patientens vårdsituation. Många gånger kan sjukvård i hemmet vara mer verkningsfullt.

Mer effektiv vårdplanering

– Våra verksamheter är i full gång med att utveckla mer effektiva arbetssätt, som ska minska övertidsuttag och ojämn bemanning. Ett exempel är vår barn- och ungdomsklinik, där vi redan i dag har en högre bemanning vintertid, när RS-virus och influensa slår till, medan vi kan minska bemanningen under sommaren, då trycket på barn- och ungdomskliniken ofta är lägre.

Tydligare gränser för NU-sjukvårdens uppdrag

– Vi i NU-sjukvården måste också bli bättre på att hålla oss till de uppdrag vi får betalt för att utföra. Vi har exempelvis fungerat som reservkapacitet inom förlossning och neonatal för Sahlgrenska i Göteborg. Det är tjänster vi gärna erbjuder, men inte utan ekonomisk ersättning.

– Inom barn- och ungdomspsykiatrin har vi under senare år haft en stor tillströmning av barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Här måste vi ha ett bättre samspel med primärvården och kommunerna, om att inledande utredningar och tester genomförs innan barnen remitteras till specialistvården.

– Nuvarande beställning till NU-sjukvården baseras i hög grad på volymer av olika behandlingar. Vi kommer att leverera beställda volymer, men vi kommer framöver inte ha kapacitet till att producera mer, säger Lars Wiklund. Det kan leda till att flera patienter än tidigare upplever att vi inte klarar att uppfylla vårdgarantins krav om behandling inom viss tid.

Kostnaderna kan inte vara större än intäkterna

– Jag räknar med att påbörjade åtgärder kommer att leda till en omgående och kraftig reduktion av våra kostnader. Samtidigt kan jag inte utesluta flera åtgärder under året. Precis som för alla andra, så gäller det för oss, att våra kostnader inte kan vara större än våra intäkter, säger Lars Wiklund.Kontaktperson: Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården, telefon 0700-825814


Läs meddelandet som PDF