Pressmeddelande
Från Angereds Närsjukhus
2012-12-13 10:34


Pressmeddelande

Socialstyrelsen bedömer Lex Maria


En patient med hjärntumör som haft symptom sedan två månaders ålder, utreddes i två år på BVC och Angereds Närsjukhus, innan tumören hittades. Angereds Närsjukhus anmälde fallet enligt Lex Maria i maj 2011. Igår kom bedömningen från Socialstyrelsen.

 

Fallet gäller en patient som visat sig lida av en hjärntumör, men där diagnos och behandling fördröjts. Fallet anmäldes i maj 2011 till Socialstyrelsen enligt Lex Maria av chefläkaren vid Angereds Närsjukhus.

 

Bakgrunden är en patient, som sedan två månaders ålder har uppvisat symptom, och som två gånger remitterats av BVC till barnneurolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Båda gångerna har patienten inte bedömts behöva barnneurologisk bedömning.

 

Patienten hänvisades därefter till de två barn- och ungdomsmedicinska enheterna inom Angereds Närsjukhus. Vid första kontakten, som skedde när patienten var cirka 1 år, bedömdes symptomen som stelhet i nackmuskulaturen. Vid andra kontakten, cirka 9 månader senare, bedömdes att det förelåg en utvecklingsförsening och en remiss skickades till barnneurolog på Angereds Närsjukhus. Denna undersökning genomfördes när patienten var 23 månader och ledde att en magnetkameraundersökning av patientens hjärna ordinerades. Undersökningen genomfördes först 5 månader senare på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus varvid den aktuella tumören upptäcktes. Patienten hade då hunnit bli 2 år och 4 månader.

 

Igår blev den objektiva utredning som gjorts av Socialstyrelsens klar. I utredningen anser Socialstyrelsen att de neurologiska symptomen patienten hade borde ha utretts tidigare och att ansvarsfördelning mellan vårdenheterna hade kunnat vara klarare. Om detta skett menar Socialstyrelsen att patienten hade kunnat få en tidigare diagnos.

 

Socialstyrelsen menar vidare att de åtgärder som vidtagits minskar risken att något liknande händer igen. I beslutet påminner Socialstyrelsen samtidigt vårdgivaren om dess skyldighet att bedriva en sådan egenkontroll att det kan utvärderas om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt och att nödvändiga korrigeringar görs vid behov. Vidare ska vårdgivaren fortlöpande bedöma och åtgärda risker som bedöms kunna påverka verksamhetens kvalitet. Socialstyrelsen finner i beslutet inte skäl till någon ytterligare utredning och ärendet ska därför avslutas. 

 

 Kontaktperson: Lars Gelander, chefläkare Angereds Närsjukhus tel 031-332 67 40, 0702-956482


Läs meddelandet som PDF