Pressmeddelande
Från Regionservice
2013-12-20 17:00


Budget i balans trots stora sparkrav


Vid servicenämndens sammanträde 20 december redovisade Regionservice en prognos för 2013 på -35 mnkr, vilket är lika med budget och godkänt användande av eget kapital.

Effektiviseringar har skett inom kundnära serviceprocesser, måltider, tvätteri, depåer m.m. Utöver detta har bland annat en minskning av administrativ personal och en höjning av priserna inom restaurangverksamheten genomförts. Sammantaget innebär detta att Regionservice under 2013 genomfört besparingar som motsvarar 150 mnkr per helår.

Nu ska svinnet minska

Under vecka 48 genomförde Regionservice, i samarbete med miljösekretariatet och sjukhusförvaltningarna, en mätning av matsvinnet. Mätningarna genomfördes både i produktionskök (13 stycken), på sjukhusavdelningar och i restauranger (10 stycken). Resultatet av mätningen kommer fram för allt att användas för att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för att minska matsvinnet, men blir även ett utgångsläge för framtida mätningar. Regionservice mål är att mängden matsvinn ska minska med 50% till 2016.

- Genom att minska mängden matsvinn får vi en positiv påverkan på både ekonomin och miljön, säger Lena Hult (S), ordförande servicenämnden.

Analys av resultatet pågår och en övergripande handlingsplan kommer att tas fram under januari.

I förslaget till nytt miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016 är livsmedel ett av tre utvalda produktflöden där mängden material ska minska. Mindre matsvinn är också ett av fyra viktiga områden inom Sveriges nationella program för att förebygga avfall.Kontaktperson: Ordförande Lena Hult (S), 0705-56 17 84,
1:e vice ordförande Göran Larsson (MP), 0730-20 42 60, 2:e vice ordförande Tord Gustafsson (M), 0703-72 17 44 eller servicedirektör Sten Axelsson, 0705-64 12 99


Läs meddelandet som PDF