Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2007-10-16 15:35


Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 16 oktober


Kraftfulla satsningar i budget 2008
I regionutvecklingsnämndens budget för 2008 görs en rad satsningar inom områden som bedöms vara viktiga för att öka tillväxttakten och sysselsättningen i Västra Götaland. Totalt omfattar 2008 års budget drygt 565 Mkr, vilket är 76 miljoner mer jämfört med föregående års budget. 16 miljoner utgörs av sedvanlig uppräkning för kostnadsökningar. Av resterande 60 miljoner utgör 40 miljoner strategiska satsningar på tillväxt och infrastruktur, medan 20 extra miljoner satsas på forskning och utveckling.

Nyföretagarsatsning- Aktiviteter som inryms i budgeten är bland annat en nyföretagarsatsning som Västra Götalandsregionen kommer att genomföra under våren 2008. Satsningen skall leda till nya företag men också skapa en bättre samverkan mellan de olika nyföretagaraktörerna och på så sätt även leda till högre kvalitet på rådgivningstjänsterna.

Forskning och utveckling- Under 2008 stärks satsningen på forskning och utveckling kraftigt. Arbetet med att skapa attraktiva forsknings- och utvecklingsmiljöer och utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag är prioriterat. Västra Götalands andel av EU:s olika forskningsprogram och nationella forskningsresurser ska också öka. Samtliga FoU-initiativ bygger på ett nära samarbete mellan stora och små företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och samhällsaktörer. Speciella satsningar kommer under 2008 att göras inom två av de regionala profilområdena fordon och hälsa.

I inkubatorer får innovatörer och uppfinnare stöd för att utveckla sina idéer. Det finns idag åtta inkubatorer som samverkar i nätverk i Västra Götaland. Här fångas idéer upp, som kommer från forskare, studenter och i vissa fall befintliga företag, för att vidareutvecklas till nya företag. Regionen medverkar till riskfinansieringen genom kapitalandelslån och såddfinansiering. Under 2008 kommer särskilda satsningar att göras för att större andel av stödet ska komma kvinnor tillgodo.

Mångfald – Under 2008 inför Västra Götalandsregionen en premie i form av ett utökat ekonomiskt stöd till de projekt och organisationer som vidtar åtgärder för att aktivt främja jämställdhet och mångfald. Premien uppgår till högst 50.000 kr under projektperioden och gäller endast projekt och organisationer vilkas verksamhet primärt inte syftar till att främja integration, jämställdhet eller mångfald.

Infrastruktur- 2008 års satsningar inom infrastruktur innebär bland annat ett fortsatt arbete med investeringsplaneringen för perioden 2010-2019. Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka och arbete med infrastruktursatsningar för hållbara person- och godstransporter, järnvägar och kollektivtrafik fortsätter under 2008. Ett viktigt projekt är K2020, som går ut på att öka kollektivtrafikens marknadsandelar i Göteborgsområdet.

Livslångt lärande- Under 2008 skall ett handlingsprogram för det livslånga lärandet tas fram. Detta för att förbättra förutsättningarna för utbildning och kompetensutveckling för invånarna i Västra Götaland. För att programmet skall få acceptans ska ett stort antal parter medverka vid framtagandet. Regionen skall också utveckla de internationella kontakterna och kunskapsutbytet inom lärande och utbildning och aktivt medverka till att stärka Västra Götalands samarbeten inom samarbetsorganisationen EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning).

Science Center stimulerar till att öka intresset för naturvetenskap
Västra Götalandsregionen ger långsiktigt stöd till utvecklingen av den pedagogiska verksamheten vid sex Science Centers; Universeum i Göteborg, Navet i Borås, Innovatum i Trollhättan, Balthazar i Skövde, Dalénium i Stenstorp och Molekylverkstan i Stenungsund. Science Centers arbetar med att inspirera fler ungdomar att söka sig till utbildningar inom teknik, naturvetenskap och matematik, och fungerar dessutom som en kompetensutvecklingsresurs för lärare. För 2008 avsätter regionutvecklingsnämnden sammanlagt 15 Mkr, bland annat för att utveckla den pedagogiska verksamheten och för att öka tillgängligheten till de olika anläggningarna.

Hållbar energiteknik
Föreningen Energiteknikcentrum, ETC, arbetar med forsknings- och produktidéer för hållbar energiteknik kring bränsleceller och avancerade batterier. Något som ligger i linje med de satsningar som görs inom fordonsforskningen i Västra Götaland. Framtida produktion förbereds genom arbete med prototyper och pilottillverkning, vilket i förlängningen skapar industriella möjligheter och arbetstillfällen. Föreningen ägs av Ale kommun, Business Region Göteborg, EKA Chemical, Göteborgs Energi, Chalmers, KTH, och Lund TH. ETC har tidigare beviljats medfinansiering för perioden 2002-2006 och nu beslöt regionutvecklingsnämnden att avsätta 1 Mkr för medfinansiering av projektet. Miljönämnden bidrar med motsvarande belopp.

Ökade resurser till såddfinansiering
Västra Götalandsregionen har under 2007 beviljat 12,85 Mkr i såddfinansiering till 34 företag, Såddfinansiering i innebär finansiering i mycket tidiga skeden. Ansökningarna fortsätter att strömma in, främst inom biomedicin och hälsa. För att kunna möta efterfrågan beslöt regionutvecklingsnämnden att avsätta ytterligare 1,4 Mkr till såddfinansieringen under 2007.Kontaktperson: Ordf Kent johansson (c), 0705-37 03 40, regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter, 0708-63 07 32


Läs meddelandet som PDF