Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2009-08-27 14:46


Stor uppslutning bakom det västsvenska infrastrukturpaketet


Vid dagens möte i beredningsgruppen för regionutveckling presenterades innehållet i förslaget till det västsvenska infrastrukturpaketet. Uppslutningen kring principerna för förslaget var stor och BRU föreslår nu regionstyrelsen att ställa sig bakom paketet och förklara sig beredda att medverka i en finansiering. 

Förslaget omfattar i sin helhet 30 miljarder kronor och finansieringen planeras bestå av 50 procent statliga medel och 50 procent lokal och regional finansiering. Den lokala och regionala finansieringen föreslås, förutom avgifter, bestå av exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll. Paketet har en tydlig inriktning mot järnvägs- och kollektivtrafikinvesteringar samt mot Marieholmstunneln, satsningar som uppgår till cirka 25 miljarder, det vill säga 75 procent av utrymmet i hela paketet. Därutöver tillkommer åtgärder för att bland annat förbättra framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet.

Västra Götalandsregionen, kommunerna i Göteborgsområdet och trafikverken har länge arbetat tillsammans för att kunna genomföra en utbyggnad av Västlänken och kollektivtrafikinvesteringar i K2020-projektet.
- Det känns bra att vi fått en så stor och tydlig uppslutning kring det västsvenska paketet, dess inriktning och principerna för finansiering. Samsynen kring Västlänken, K2020 och Marieholmstunneln innebär ett starkt stöd när vi går vidare i diskussionerna med regeringen, säger regionråd Kent Johansson (C).

Politiska möten har under veckan hållits i Göteborgsregionens förbundsstyrelse, Göteborgs kommunstyrelse och regionstyrelsen i Halland. Tisdagen den 1 september ska frågan behandlas i regionstyrelsen för Västra Götaland. Den 8 september kommer regionfulmäktige att få information om upplägget på det fortsatta arbetet. 

- För att få en helhetsuppfattning bör innehållet i paketet ses i relation till, och som tillägg till, de investeringsförslag som i övrigt föreslås ingå i nationell och regional investeringsplan, säger Kent Johansson. Ett genomförande av det västsvenska paketet kommer att lösa en hel del av de akuta problemen i transportsystemet. Det återstår ännu mycket arbete med paketets innehåll i detalj, avgiftssystemets utformning, finansieringen och ett avtal mellan staten och övriga intressenter, men nu har vi en bra grund för att fortsätta arbetet.

Fakta:
• Fortsatt tidplan för beslut kring förslaget:
1/9 behandlas förslaget i regionstyrelsen.
I månadsskiftet ska förslaget till infrastrukturpaket vara inlämnat till regeringen för att det ska komma med i förslaget till nationell infrastrukturplan som skickas på remiss i början av september.
13/10 behandlas förslagen till nationell respektive regional infrastrukturplan i beredningsgruppen för regionutveckling och i regionstyrelsen.
19-20/10 fattar regionfullmäktige beslut om yttrande över förslaget till nationell plan och beslutar om förslag till regional plan.
2/11 ska ett bindande avtal om finansieringen av ett västsvenskt infrastrukturpaket ligga färdigt.
Runt årsskiftet fattar regeringen beslut om nationell plan samt beslutar om resursram för regionala planer. Därefter bereder Västra Götalandsregionen ärendet om regional plan i beredningsgruppen för regional utveckling och regionstyrelsen för att regionfullmäktige sedan ska kunna fastställa den regionala planen för Västra Götaland.

• För det fortsatta arbetet finns en tjänstemannagrupp bestående av representanter från staten genom Vägverk, Banverk tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Region Halland.

Läs mer på www.vgregion.se/vastsvenskapaketet

 Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd Västra Götalandsregionen, tel nr 070- 537 03 40
Rolf Thor, chef kommunikation och IT, Västra


Läs meddelandet som PDF