Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2015-11-13 15:30


Regionutvecklingsnämnden 13 november 2015

4 miljoner till insatser för flyktingar


Regionutvecklingsnämnden beslutade vid fredagens möte om 4 miljoner kronor till insatser med anledning av flyktingsituationen. Nämnden beslutade också om ett handlingsprogram till stöd för små och medelstora företag, liksom inriktningen för 2016 års budget.

Föreningslivet gör stora insatser för att hantera mottagningen av flyktingar. Regionutvecklingsnämnden beslutade idag om fyra miljoner kronor som bland annat ska gå till insatser för att föreningslivet bättre ska klara akuta utmaningar. Det kan handla om insatser för förbättrad samordning, utbildning, kompetensutveckling av anställda och volontärer liksom stöd för att organisera specifika insatser i flyktingmottagandet. Satsningen är ett komplement till Västra Götalandsregionens långsiktiga arbete för att främja föreningslivets roll i utvecklingsarbetet. Pengarna kommer också gå till satsningar som går ut på att ta vara på och snabbt få in nyanlända i arbetslivet, med särskilt fokus på bristyrken. Många nyanlända har hög utbildningsnivå och utbildningar som svarar upp mot bristyrken.
I oktober tog regionutvecklingsnämnden beslut om att dubblera kulturnämndens satsning med ytterligare en miljon, vilket innebär två miljoner till stöd för olika aktörer att arrangera en kulturinsats, för och med asylsökande.

Handlingsprogram till stöd för små och medelstora företag
Små och medelstora företag är viktiga för sysselsättning och förnyelse av näringslivet. Idag skapas fyra av fem nya jobb av små och medelstora företag. Nämnden antog en handlingsplan för små och medelstora företag i Västra Götaland 2016-2018 som baseras på vilka framtida behov, utmaningar och möjligheter som dessa företag står inför. Den samlar Västra Götalandsregionens prioriteringar när det gäller arbetet med att skapa så gynnsamma förutsättningarna som möjligt för företagen och fokuserar på ett antal områden, till exempel upphandling, kompetensförsörjning, innovation och marknadsutveckling och finansiering. För regionutvecklingsnämndens del beräknas den årliga medfinansieringen av projekt, verksamhetsbidrag och företagsfinansiering inom handlingsplanen till cirka 75 miljoner per år.

Gunnebo renoveras och blir utbildningsplats för hantverk
De kommande åren ska Gunnebo slott och trädgårdar reparera och rekonstruera delar av huvudbyggnaden. Samtidigt som renoveringarna pågår ska Gunnebo fungera som en utbildningsplats för olika kategorier av hantverkare som får chans att pröva sin kompetens på ett verkligt kulturarv. Regionutvecklingsnämnden bidrar med 700 000 kronor till projektet.

Nämndens beslutade också om budget för 2016, på totalt 840 miljoner kronor, vilket innebär en ökning från föregående år på nära 53 miljoner kronor.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run där även lista på samtliga beslut i korthet publiceras inom kort.
Följ regionutvecklingsarbetet på www.facebook.com/UtvecklingVastraGotalandKontaktperson: Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80


Läs meddelandet som PDF