Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2011-12-20 14:10


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus


Verksamhetsplan och detaljbudget

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade att godkänna verksamhetsplan och detaljbudget för 2012. Året kommer att karaktäriseras av fortsätt arbete med åtgärder för att nå en budget i balans vid 2012 års slut. Åtgärderna presenteras i ett 8-punktsprogram som totalt ska innebära en kostnadssänkning om 100 mnkr.

Programmet innebär att en rad åtgärder sorterar under rubriker som samlar ihop de största områdena som kan innebära kostnadssänkningar. Det handlar till exempel om åtgärder för en effektivare produktionsplanering, bättre nyttjande av resurser både när det gäller bemanning, lokaler och utrustning, samt översyn av bland annat inköp och avtal.

- De åtgärder vi gör behöver vara hållbara och långsiktiga, kommenterar styrelsens ordförande Susanne Larsson. Vi ska fortsätta att ge våra patienter bästa möjliga vård, men inom den krympande ekonomi vi har att förhålla oss till framöver.

Verksamhetsplanen baseras på överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg som i år omfattar motsvarande uppdrag och volymer som för 2011.

Tillgängligheten i november

Novemberrapporten bedömer prognosen för 2011 till -35 mnkr. Väntetiderna till besök och behandling ligger på en fortsatt bra nivå och sjukhuset når målen för att ta del av den målrelaterade ersättningen i ”kömiljarden”. Trots ett ökat patientflöde på akutmottagningarna, har olika förbättringsarbeten också kortat väntetiderna.

- Vi har fått vara med om ett intressant första år som styrelse för Skaraborgs Sjukhus, säger Susanne Larsson. Vi vill tacka all personal för goda arbetsinsatser under året - inte minst när det gäller omhändertagandet av våra patienter som resulterat i allt kortare väntetider, avslutar Susanne Larsson.

Länkar till:

Protokollsutdrag § 70 2011 

Brev till Regionstyrelsen 

 

 Kontaktperson: Ordförande för Skaraborgs Sjukhus: Susanne Larsson, tfn: 0706 – 96 95 61
Vice ordförande för Skaraborgs Sjukhus: Mikael Wendt, tfn: 0705 – 70 21 25


Läs meddelandet som PDF