Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-12-03 16:14


Bättre samordning krävs för ett lyckat 2016


Om Skaraborgs Sjukhus ska få ett lyckat 2016 måste de samlade resurserna och kompetenserna inom vården samordnas och tillvaratas på ett annat sätt än idag. I så fall kan ett stort mål uppnås - en ekonomi i balans.

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från tre underlag: regionfullmäktiges budget för 2016, planeringsdirektiv 2016, vårdöverenskommelse 2016 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden om länssjukvård och öppenvård, sjukhusets verksamhetsplan 2016.
Den som läser detaljbudgeten för nästa år inser snabbt att framtiden för Skaraborgs Sjukhus är tuff.

Intäkterna räcker inte till

• Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov.
• Skaraborgs Sjukhus ekonomiska obalans 2016 bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor. Därför kommer det att krävas ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna, utöver de som redan pågår. På kort sikt (ett år) behöver åtgärder genomföras motsvarande cirka 100 miljoner kronor, på längre sikt (fem år) bedöms ytterligare åtgärder krävas motsvarande 250-300 miljoner kronor. Främst baserat på beräknade ökade kostnader till följd av omfattande fastighets- och utrustningsinvesteringar.

En balansgång

Utmaningen nästa år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen uppnås i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelsen. Till detta kommer komplexa kompetensförsörjnings- och tillgänglighetsfrågor.
– För att göra detta möjligt att sjukhusets samlade resurser och kompetenser samordnas och tillvaratas på ett annat sätt än idag. Detta för att sänka kostnader, för att behålla vårdkvalitén och för att skapa en attraktiv arbetsplats och en förbättrad arbetsmiljö, säger Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande.

Ännu närmare patienten

Skaraborgs Sjukhus har i verksamhetsplan 2016 definierat strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer samt sju strategiska fokusområden. Bland andra dessa fokusområden: implementering av personcentrerad vård och arbetssätt, utveckla arbetssätt som främjar god hälsa hos såväl patienter som medarbetare samt en kunskapsbaserad vård som baseras på senaste kunskap.
Utvecklingen för framtidens sjukvård ställer höga krav. Omvärldsbevakning, utbudspunkter inom Skaraborgs Sjukhus och utveckling av kvalitet för en ekonomi i balans ska genomlysas av extern resurs före halvårsskiftet 2016.

 

Fördröjda investeringsbeslut oroar

Skaraborgs Sjukhus styrelse ser med tillförsikt fram emot beslutade resurser till den nya akutbyggnaden, men oroas över att beslut om lokalinvesteringar fördröjs.
I ett brev till regionstyrelsen förklarar sjukhusstyrelsen att man arbetar hårt för att klara kravet på sanering av PCB-fogar, som ska vara slutfört 2022. Detta har medfört behov av nybyggnationer förutom alla ombyggnationer. De fördröjda besluten om lokalinvesteringar påverkar inlämnade förstudier om mottagningsblock och serviceblock inklusive operationsbyggnad vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Även den redan godkända förstudien om ny byggnad för specialisttandvård och administration påverkas, eftersom beslut om byggstart nu blivit föremål för ny prioritering.

 

Jörgen Thorn har presenterat sig

Nu har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus bekantat sig med den kommande sjukhusdirektören, Jörgen Thorn. Han medverkade vid styrelsemötet 3 december.
–Jag ser verkligen fram emot att börja som sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus, säger Jörgen Thorn.
Jörgen Thorn är läkare och docent. Han disputerade vid Göteborgs Universitet 1999 och fick sin docentkompetens 2003. 2006 tog han specialistläkarexamen och han har varit flitigt engagerad som sakkunnig inom bland annat den akademiska världen. Under åren 2007-2011 var han verksamhetschef vid vårdcentralen Biskopsgården. 2011 tillträdde han som primärvårdschef i Västra Götalandsregionen.Kontaktperson: Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943
Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986 Lars Johansson, sjukhusdirektör, 0700-824434


Läs meddelandet som PDF