Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-11-20 14:00


God sammanhållning på arbetsplatsen men upplevelse att tydliga mål saknas


Medarbetarna på Skaraborgs Sjukhus upplever brister i områdena målkvalitet, ledarskap och delaktighet, men är nöjda med det sociala klimatet och lärande i arbetet. Det är några av slutsatserna från Västra Götalandsregionens medarbetarenkät som nu redovisats.

Medarbetarenkäten är den andra i ordningen som genomförts gemensamt i Västra Götalandsregionen och syftar till att ge ett strukturerat underlag för medarbetardialog och kontinuerlig utveckling av verksamheterna. Den första medarbetarenkäten genomfördes 2013.

Årets enkät visar att Skaraborgs Sjukhus har flera förbättringsområden att arbeta med.

Prioriterade förbättringsområden

Stämningen på arbetsplatsen och vidareutbildning i arbetet får högre betyg än vid förra mätningen och likaså tycker man att återkoppling från chef fungerar bra. Nulägesanalysen visar samtidigt att medarbetarna saknar tydliga gemensamma mål och inte känner tillräckligt inflytande på sin enhet eller avdelning. Ledarskap är också ett område som behöver prioriteras i förbättringsarbetet enligt undersökningen.

– Jag kan konstatera att vi inte har ett önskvärt resultat inom flera av undersökningens områden. Vi har sedan tidigare genomfört en rad olika åtgärder för att förbättra bland annat målkvaliteten på sjukhuset, ett exempel på det är vårt arbete med verksamhetsplaner. Vi har också för 2016 definierat ett särskilt fokusområde vad gäller ledarskap. Vi har just fått undersökningen presenterad för oss så nu vidtar ett omfattande analysarbete, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.Kontaktperson: Lars Johansson, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-082 44 34


Läs meddelandet som PDF