Pressmeddelande
Från Folkhälsokommitténs sekretariat
2015-02-23 13:30


Hur mår vi i Västra Götaland?

95.000 västragötalänningar får enkät om hälsa


Denna veckan får 95.000 västragötalänningar folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?". I enkäten finns frågor om fysisk och psykisk hälsa, alkoholkonsumtion, rökning, övervikt och fetma, tandhälsa, vårdutnyttjande, trygghet, arbetsmiljö med mera. Med enkäten vill Västra Götalandsregionen ha svar på hur hälsan ser ut i Västra Götaland och hur den är fördelad; finns det skillnader beroende på var man bor och mellan olika grupper, t ex ålder, kön, socioekonomi, födelseland? 

 

Enkätundersökningen görs för att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid. Genom att svara på enkäten är man med och påverkar Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete. Resultatet kommer att användas som underlag för planering och prioritering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Enkäten, som innehåller ett 70-tal frågor, skickas ut till 95.000 personer i åldrarna 16-84 år i Västra Götaland från och med 23 februari. Enkäten kan besvaras även på webben med hjälp av användarnamn och lösenord som finns i enkätutskicket. Sista svarsdatum är 5 maj.

- Att ha kunskap om olika gruppers livsvillkor är viktigt i folkhälsoarbetet, eftersom våra livsvillkor har avgörande betydelse för hälsan. Vår förhoppning är därför att så många som möjligt deltar i enkätundersökningen, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen.

Resultatet presenteras i höst

Resultaten kommer att presenteras under hösten per kommun och fördelat på ålder, kön, socioekonomi, födelseland etc. Jämförelser kommer att göras med resultaten från år 2011 och 2007 då enkäten genomfördes med samma omfattning.

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats Folkhälsa om folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", t ex vilka insatser som resultatet av enkätundersökningen legat till grund för.

Enkätundersökningen "Hälsa på lika villkor?" görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen genomförs i hela Sverige sedan 2004. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Kontaktpersoner Västra Götalandsregionen

  • Barbara Rubinstein, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, tfn 070-5712513
  • Göran Henriksson, folkhälsokommitténs sekretariat, tfn 0709-948543
  • Anna Kjellström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tfn 0703-495674  


Kontaktperson: Presskontakt: Angélique Rooth, tfn 0761-456385, folkhälsokommitténs sekretariat, Västra Götalandsregionen.


Läs meddelandet som PDF