Pressmeddelande
Från Folkhälsokommitténs sekretariat
2012-12-06 16:15


På kommittén för folkhälsofrågors möte 6 december 2012

På väg mot en jämlik hälsa


Samtliga beslut i korthet med information om ärende, kontaktperson/kontaktuppgifter och beslut vid kommittén för folkhälsofrågors sammanträde, 6 december 2012 (pdf)

Folkhälsokommittén i Västra Götaland har i dag antagit en handlingsplan för en mer jämlik hälsa hos befolkningen i hela Västra Götaland. Planen är en vägvisare för regionens egna verksamheter och för andra aktörer i folkhälsans tjänst och den lyfter fram de viktigaste åtgärderna för att minska de stora skillnaderna i hälsa som finns bland invånarna i Västra Götaland. Medellivslängden skiljer nio år mellan det bostadsområde i Göteborg där man lever längst och där man lever kortast.

– Under namnet Samling för social hållbarhet har vi arbetat med handlingsplanen i drygt ett år. För att nå en bred samsyn har vi bjudit in aktörer som på olika sätt arbetar för folkhälsa , som kommuner, samordningsförbund, statliga myndigheter, föreningslivet och fackliga organisationer. Vi började med cirka 400 förslag som vi tillsammans arbetat igenom för att nå ner till ett fyrtiotal åtgärder. De presenterar vi nu under tre olika livsfaser: uppväxten, arbetslivet och åldrandet, säger folkhälsokommitténs ordförande Jan Alexandersson (V).

Så vill vi minska hälsoklyftorna

Handlingsplanen pekar på ett antal områden där ojämlika förutsättningar riskerar att leda till hälsoproblem, på lång eller kort sikt. Till varje område förslås konkreta åtgärder.

Uppväxten

– Tillsammans vill vi bland annat förbättra det sociala skyddsnätet kring de barn som lever i riskmiljöer, t ex barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom och barn som lever papperslösa. Vi föreslår också att de idéburna organisationernas möjligheter att erbjuda en aktiv fritid för alla barn måste förbättras, säger Anna-Karin Skatt (S).

Ann-Christine Simonsson (C) slår ett slag för att det är nu är hög tid att satsa pengar på barn och unga.
– Sociala investeringar riktade mot barn och unga är en investering i framtiden. Därför gör resurserna bäst nytta där, säger hon.

Arbetslivet

Vice ordförande Valeria Kant (KD) nämner två viktiga insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
– Vi vill förhindra skolavhopp genom att använda beprövade metoder i större utsträckning. Dessutom vill vi satsa på ett kompletterande arbetsliv som både underlättar för befintlig personal och ökar arbetslösas möjligheter till sysselsättning, säger hon.

Åldrandet

Kristina Holmberg (M) lyfter fram regelbundna hälsosamtal för personer över 65 år som en viktig åtgärd. Dessutom vill hon arbeta för att tandvård för äldre inkluderas i ett högkostnadsskydd.
– Många isolerar sig på grund av de skamkänslor som finns förknippat med dålig tandhälsa. När det gäller jämlik hälsa är det en viktig fråga, då förutsättningarna för en god tandhälsa skiljer sig mycket inom gruppen äldre, säger hon.

 

Läs mer om handlingsplanen för jämlik hälsa:
www.vgregion.se/jamlikhalsavastKontaktperson: Jan Alexandersson (V), ordförande folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, tel. 0706-61 41 74, Valéria Kant (KD), vice ordförande folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, tel. 0702-41 62 68
Kristina Holmgren (M), ledamot folkhälsokommittén, tel. 0708-83 72 72, Ann-Christine Simonsson (C), ledamot folkhälsokommittén, tel. 0703-16 60 09, Anna-Karin Skatt (S), ledamot folkhälsokommittén, tel. 070-175 93 97 Johan Jonsson, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen, tel. 0706-822 100.


Läs meddelandet som PDF