Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2008-03-28 09:00


Ny barn- och ungdomspsykiatrisk dagvårdsverksamhet har startat

Bidevinden kan vårda fler ungdomar


Nyligen startade den nya barn- och ungdomspsykiatriska dagvårdsverksamheten i tidigare behandlingshemmet Malögårdens lokaler i Uddevalla. Den nya verksamheten, kallad Bidevinden, innebär att BUP under ett år kan erbjuda ett hundratal ungdomar behandling jämfört med ett tiotal tidigare.


Genom att omforma slutenvården till en kvalificerad dagvårdsverksamhet, kan under ett år ett hundratal patienter erbjudas motsvarande vård jämfört med ca 10 på det tidigare behandlingshemmet. Med ökad tillgänglighet kan också ungdomarna fångas upp i ett tidigare skede av problemutvecklingen.
– Redan efter tre veckors verksamhet är dubbelt så många familjer i behandling jämfört med hela föregående året, säger Gerd Karlsson, verksamhetschef vid BUP.

Dagvårdsverksamheten är tänkt att fungera som en mellanform mellan den  slutna och öppna vården. Tanken är att Bidevinden ska arbeta på uppdrag från öppenvården med ungdomar som behöver mer tid än traditionell öppenvård kan erbjuda. Bidevindens personal kan också arbeta mer koncentrerat och med hela familjen jämfört med öppenvården. Dessutom har man större möjligheter att arbeta i hemmiljön.

– Det gäller att forma verksamheten efter vilken behandling som kan hjälpa varje individ bäst, fortsätter Gerd Karlsson. Det kräver att personalen är väldigt flexibel, därför är det väldigt roligt att se hur personalgruppen jobbat ihop sig och är fulla av engagemang inför det nya uppdraget!

Målgruppen för Bidevinden är ungdomar mellan 13 och 18 år med svåra beteendeproblem, depressioner och/eller självskadebeteende, där öppenvården inte räcker till. Vården på BUP kännetecknas av att det oftast inte räcker att arbeta med patienten, man måste behandla hela ”systemet” runtomkring, alltså familj eller andra närstående. Det kräver också ett nära samarbete med skola, kommunens socialtjänst och andra, ett arbetssätt som formats under flera år inom det regionala samarbetet Västbus.

Det formella beslutet om att omforma verksamheten vid Malögården fattades i NU-sjukvårdens styrelse i november förra året efter närmare ett års diskussioner. Syftet var att genom en övergång från slutenvård till öppnare vårdformer, kunna erbjuda fler vård. Förändringen ligger också helt i linje med både Västra Götalandsregionens utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri och den utveckling av psykiatrisk vård som förordas i delar av Miltonutredningen.

Den nya verksamheten startade den 3 mars, ännu har dock inte lokalerna hunnit anpassas efter den nya vårdformen. För barn och ungdomar med social och psykiatrisk problematik som behöver dygnet runt-omsorg sker detta i samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri.  Därmed ska patienterna kunna uppleva en trygg och hel vårdkedja.Kontaktperson: Gerd Karlsson, verksamhetschef BUP, tfn 0705-80 31 04


Läs meddelandet som PDF