Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2008-09-25 16:30


Från styrelsens sammanträde 2008-09-25

Förslag till nästa steg i utvecklingen


Styrelsen fick vid dagens sammanträde en presentation av ledningens förslag till nästa steg i utvecklingen av vården i Fyrbodal. Förslaget innehåller dels planering av ett centrum för tumörsjukdomar vid Uddevalla sjukhus, dels fortsatt utveckling av de medicinska sambanden i NU-sjukvården.

Planering för Centrum för tumörsjukdomar pågår

I styrelsens beslut i november 2007 om en förändrad arbetsfördelning mellan Uddevalla sjukhus och Näl, anges att NU-sjukvården ska arbeta för att etablera ett centrum för tumörsjukdomar vid Uddevalla sjukhus. En utredning har genomförts under våren och presenterades idag för styrelsen. Utredningen visar bland annat på att den medicinska utvecklingen av cancersjukvården utvecklas mycket snabbt idag samtidigt som den berör stora patientgrupper som lever allt längre tid med sin sjukdom. I NU-sjukvården bedrivs idag en omfattande onkologisk sjukvård av god kvalitet, en vård som involverar de flesta kliniker. För att utveckla ett centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården krävs, förutom ändamålsenliga lokaler, i första hand en utveckling av vårdprocesser och vårdsamarbetet, såväl inom som utanför NU-sjukvården. I utredningen föreslås att ett centrum för tumörsjukdomar bildas i NU-sjukvården, med placering på Uddevalla sjukhus, men med en mindre filial på Näl. Även inrättandet av en styrgrupp med berörda verksamhetschefer föreslås, för att konkretisera formerna för en centrumbildning ytterligare. En centrumbildning med basen i ett processorienterat arbetssätt ska säkerställa en god kvalitet på den onkologiska vården för invånarna i Fyrbodal. Beslut väntas under hösten.

Förslag till fortsatt utveckling av medicinska samband

De förändringar av arbetsfördelningen mellan Uddevalla sjukhus och Näl som kommer att genomföras under det närmaste året har varit ett första steg i att förbättra de medicinska sambanden inom NU-sjukvården. I det första skedet har fokus legat på att förbättra sambanden inom medicin och kirurgi som vårdar de stora flödena av svårt sjuka patienter. Redan i samband med att beslutet fattades, beskrev NU-sjukvården behovet av att i framtiden förbättra de medicinska sambanden ytterligare. Därför har NU-sjukvårdens ledning nu tagit ett initiativ för att utreda möjligheten av en eventuell överföring av infektionskliniken från Uddevalla sjukhus till Näl. Infektionsklinikens medarbetare har varit bekymrade över svårigheterna med att bedriva en god infektionssjukvård vid Uddevalla sjukhus när merparten av den akuta verksamheten i framtiden kommer att bedrivas på Näl. En eventuell flytt av infektionsverksamheten till Näl skulle inte bara stärka de medicinska sambanden i NU-sjukvården, utan också frigöra det nödvändiga utrymmet på Uddevalla sjukhus för att kunna arbeta vidare med att skapa ett centrum för tumörsjukdomar i Uddevalla.
Dessutom har sjukhusdirektören nyligen gett ett uppdrag till intensivvårdsverksamheten att se på möjligheterna att utveckla en nivåstrukturerad intensivvård. Det skulle i klartext innebära att den intensivvårdsverksamhet som bedrivs i NU-sjukvården idag kan komma att sorteras på ett annat sätt än idag. Den mest högspecialiserade intensivvården föreslås i uppdraget att koncentreras till Näl, samtidigt som förstärkta enheter skapas på både Uddevalla sjukhus (avancerad postoperativ vård) och Näl (intermediärvård), anpassade till verksamheten vid respektive sjukhus. Dessa kompletteras av bland annat mobila intensivvårdsgrupper som stödjer vården på de ordinarie vårdavdelningarna. En konsekvensbeskrivning av en eventuell förändring av intensivvårdsverksamheten ska vara klar till 30 november 2008.
Det är viktigt att poängtera att de förslag till förändringar som nu ska utredas, om de skulle komma att genomföras, inte bedöms påverka det av styrelsen beslutade balanskravet, där det anges att Uddevalla sjukhus och Näl ska vara likvärdiga vad gäller antalet vårdplatser och antalet anställda. Istället kan en utveckling i denna riktning ytterligare öka möjligheterna att skapa ett sjukhus med fem livskraftiga utbudspunkter, var och en med sin unika roll för att förse invånarna i Fyrbodal med god vård.

God produktion men förväntat underskott

Delårsrapporten visar hur NU-sjukvården ligger till utifrån flera olika perspektiv fram till och med augusti månad. NU-sjukvården har ett fortsatt arbete att göra för att klara vårdgarantin för invånarna i Fyrbodal, framförallt när det gäller mottagningar och områdena ortopedi, ögonsjukdomar, kirurgi och öron-, näs- och halssjukvård. Detta trots att NU-sjukvården ger mer vård än beställarna gett oss i uppdrag att göra. Särskilda åtgärder, t ex extra mottagningsverksamhet på helger, genomförs på flertalet kliniker. NU-sjukvården kommer också med hjälp av extra medel från beställarna att under hösten genomföra omfattande arbete med att korta vårdköerna. Trots detta är bedömningen att NU-sjukvården inte fullt ut kommer att klara vårdgarantin under år 2008. Ur ett ekonomiskt perspektiv ligger prognosen på helåret på -40 miljoner kronor. Ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna har införts och ett kontinuerligt arbete med att minska ner antalet vårdplatser pågår, vilket ligger i linje med den utveckling mot mindre slutenvård och mer öppenvård, som hälso- och sjukvårdsnämnderna efterfrågar. Styrelsen känner en oro för redovisat delårsrapport förutsätter att åtgärder vidtas för att minimera underskottet.Kontaktperson: Britt-Marie Andrén Karlsson, styrelsens ordförande, tfn 0705-61 50 38
Peter Spjuth, vice ordförande, tfn 070-150 79 29 Sten Axelsson, sjukhusdirektör, tfn 0705-64 12 99 Peter Daneryd, chefläkare, tfn 0705-761122


Läs meddelandet som PDF