Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2015-02-27 14:00


Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom åtgärder för ekonomi i balans

Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom åtgärder för ekonomi i balans


Åtgärder för ekonomi i balans

Sjukhusdirektör Lars Wiklund har presenterat åtgärder för att minska NU-sjukvårdens kostnader.

Den enskilt viktigaste åtgärden handlar om att minska kostnaderna för inhyrd personal. Under 2014 betalade NU-sjukvården 86 miljoner kronor för att hyra in läkare och sjuksköterskor. NU-sjukvården önskar driva verksamheten med egen personal.

NU-sjukvården, liksom sjukhusvården i hela landet, har problem med att rekrytera den personal som behövs. Som en konsekvens av personalbristen väljer NU-sjukvården av patientsäkerhets- och arbetsmiljöskäl att tillfälligt stänga cirka 40 vårdplatser på NÄL och Uddevalla sjukhus. Inledningsvis gäller den tillfälliga stängningen över sommaren.

Mer information:
- Styrelsehandling 27 februari, Åtgärder för att uppnå verksamhet i balans
- Pressmeddelande 19 februari, NU-sjukvården vidtar åtgärder för att minska kostnaderna

NU-sjukvården har under flera år uppvisat negativa ekonomiska resultat. 2014 var underskottet 146 miljoner kronor. För 2015 har Västra Götalandsregion skjutit till mer pengar till NU-sjukvården, samtidigt som det är ett tydligt krav från regionfullmäktige att verksamheten måste drivas i balans.

En enig styrelse i NU-sjukvården ställer sig bakom förvaltningens åtgärder för att åstadkomma ekonomi i balans. Styrelsen beslutade att godkänna sjukhusdirektörens rapport och ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma till varje kommande styrelsemöte med rapport om hur åtgärderna genomförs och vilka resultat som uppnås. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade en egen protokollsanteckning.

NU-sjukvården fullföljer beslutet om att Närakuten på Uddevalla sjukhus upphör i samband med flytten av akut ortopedi hösten 2015

Närakuten på Uddevalla sjukhus är en primärvårdsenhet som drivs av NU-sjukvården på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Parterna är överens om att verksamheten i sin nuvarande form ska upphöra i samband med flytten av akut ortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Flytten planeras vara fullt genomförd under hösten 2015.

NU-sjukvården har idag beslutat att fullfölja beslutet om att Närakuten i Uddevalla upphör. Det är en fråga för Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och primärvården att se på eventuella alternativa lösningar.

Revisionsenheten i Västra Götalandsregionen har granskat Närakuten i Uddevalla och har funnit ett antal brister som kan gå ut över patientsäkerheten. Revisionen pekar bland annat på att patienter som har behov för kvalificerad akutvård, exempelvis i samband med bröstsmärtor eller misstänkt hjärtinfarkt, regelbundet söker sig till Närakuten i Uddevalla i stället för till akutmottagningen på NÄL, vilket hade varit rätt vårdnivå. Rätt behandling och omhändertagande dröjer då, och patienten utsätts för risk för komplikationer och men.


Kontaktperson: Marith Hesse, ordförande (m), tfn 070-765 25 39, Carina Åström, vice ordförande (s), tfn 070-290 60 85, Niklas Claesson, kommunikationschef, tfn 070-082 58 14


Läs meddelandet som PDF