Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-09-06 14:00


Regionstyrelsen 6 september


Västra Götalandsregionens budget för 2012


(Ärende 1) Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2012.

Partierna, som utgör Västra Götalandsregionens politiska ledning, föreslår att skattesatsen på 10 kronor och 45 öre blir oförändrad 2012. En skatteväxling kommer dock att höja skattesatsen med 43 öre när Västra Götalandsregionens blir ensam ägare till Västtrafik från och med 2012. Höjningen kommer inte att påverka invånarna i Västra Götaland eftersom den kommunala skatten samtidigt sänks.

Investeringarna, som varit omfattande de senaste åren, kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå. Under 2012 avsätts 2,8 miljarder kronor till investeringar i fastigheter, utrustning och tåg. Investeringarna kommer att kräva att Västra Götalandsregionen under 2012 lånar 3 miljarder kronor för att täcka kortsiktiga variationer i likviditeten.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag är underbalanserat och det budgeterade resultatet för 2012 beräknas bli ett underskott på 118 miljoner kronor. På grund av den finansiella oron vill dock den politiska ledningen inte vidta några drastiska åtgärder för att förbättra resultatet utan räknar med att uppnå balans till 2014.

Den politiska ledningen konstaterar att de ekonomiska prognoserna för de kommande åren är osäkra och utvecklingen kan få stora effekter på den svenska ekonomin och därmed på regionens skatteintäkter.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag. Budgetförslagen finns att hämta på Västra Götalandsregionens hemsida.

55 miljoner i bidrag till en ny järnvägsbro i Göteborg


(Ärende 3) Regionutvecklingsnämnden har begärt att få använda 55 miljoner kronor av det egna kapitalet som ett bidrag till en ny järnvägsbro över Göta Älv vid Marieholm i Göteborg. Därmed skulle bygget kunna komma igång tidigare än beräknat.

Projektet är en del av den nationella planen för transportsystemet där en upprustning och utbyggnad av järnvägen mellan bangården i Sävenäs och Göteborgs hamn, den så kallade hamnbanan, ingår. Med Västra Götalandsregionens bidrag kan bygget alltså komma igång tidigare än beräknat, och det blir också möjligt att få EU-bidrag till projektet. En tidigare byggstart innebär även att arbetet kan samordnas med bygget av den nya biltunneln under Göta älv, Marieholmstunneln.

Ytterligare en järnvägsbro över Göta älv ökar kapaciteten och tillförlitligheten för järnvägstransporterna till och från hamnen. Totalt beräknas den nya bron kosta nära 1,5 miljarder kronor. Brobygget finansieras till största delen med statliga pengar och förutom Västra Götalandsregionen har även Göteborgs stad, Göteborgs hamn och AB Volvo visat intresse för att delta i finansieringen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionutvecklingsnämnden får använda 55 miljoner av det egna kapitalet som ett förskott till en ny järnvägsbro i Göteborg.

-------

Övriga beslut publiceras på Västra Götalandsregionens hemsida.

Kommentarer till dagens sammanträde i regionstyrelsen kan finnas på partiernas hemsidorKontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson 0702-49 17 24. Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35, pressekreterare Jonathan Neselrot 0722-02 59 22


Läs meddelandet som PDF