Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2009-08-18 17:05


Kraftfullt infrastrukturpaket planeras i Västsverige


Företrädare för kommuner, region och regering diskuterar för närvarande ett västsvenskt infrastrukturpaket, i storleksordningen 25-30 miljarder, för tillväxt och bättre miljö. På tisdagen hölls ett informationsmöte där Vägverket, Banverket och företrädare från kommuner, kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Halland deltog.

Regeringen har, inför revideringen av investeringsplanerna för transportinfrastruktur, efterlyst förslag om nya finansieringsformer som kan komplettera den statliga anslagsfinansieringen. Västra Götalandsregionen har i skrivelse till regeringen föreslagit möjligheter till nya finansieringslösningar för vissa investeringar, bland annat Marieholmstunneln, Västlänken och vissa strategiska kollektivtrafikinvesteringar i Göteborgsområdet.

Nu pågår ett utredningsarbete, där staten genom Banverket och Vägverket tillsammans med företrädare för Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund deltar. Syftet är att ta fram ett brett paket av åtgärder med förslag till finansiering som baseras på statliga anslag, trängselskatt, banavgifter, kommunala och regionala bidrag samt exploateringsintäkter. Region Halland och andra intressenter kommer att involveras i diskussionerna.

– Vi har nu ett unikt tillfälle att kunna förverkliga några investeringar som på ett avgörande sätt kommer att förbättra res- och transportmöjligheterna och därmed både tillväxten och miljön i Västsverige, säger Kent Johansson, regionråd i Västra Götalandsregionen.

Det återstår ännu att i detalj bestämma paketets innehåll, liksom att bestämma finansieringen för olika delar. Dessutom ska förslaget behandlas i berörda politiska församlingar. Under augusti behöver dock en viljeinriktning redovisas till regeringen för att förslaget ska kunna ingå i den nationella investeringsplan som går ut på remiss i september.

– Paketet som planeras skulle kunna ge goda förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och innebära ett väsentligt steg mot ett mer hållbart västsvenskt transportsystem, konstaterar Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
– Förslaget skapar stora möjligheter för en större och bättre fungerande arbetsmarknadsregion och ett bättre rustat Västsverige, menar Jan Hallberg, ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund.
–  Västlänken är en viktig del för att kunna utveckla transportsystemet i hela Västsverige, säger Göran Karlsson, regionstyrelsens ordförande i Region Halland.

Ett förslag till avtal om paketets innehåll och finansiering ska tas fram för att kunna undertecknas före november månad. Med denna tidplan kan de fortsatta diskussionerna om paketet föras samordnat med och inom ramen för processen för den regionala och nationella investeringsplaneringen.

Klicka här för att öppna den powerpoint som Hans Rode, Vägverket, presenterade under mötet.Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd Västra Götalandsregionen, tel nr 070-537 03 40
Hans Rode, utredare Vägverket, tel nr 070-633 11 00 Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, Göteborg, tel nr 031-368 00 85 Jan Hallberg, ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund, tel nr 070-761 10 42


Läs meddelandet som PDF