Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-04-20 09:08


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 april


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 23 april 2015, kl 13.00, Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Vid sammanträdet behandlas följande:

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Godkännande av föredragningslista
- Anmälan av tillkommande ärenden
- Föregående protokoll

Beslutsärenden

1.Delårsrapport mars 2015, bilaga
Diarienummer SkaS 20-2015
Föredragande Åsa Ranbro Jansson

2. Delegeringsordning Skaraborgs Sjukhus -
förändrad beloppsgräns för tecknande av externa avtal, bilaga
Diarienummer SkaS 80-2015
Föredragande Eva Sundström

3. Remiss - Förslag till Västra Götalandsregionens program för
klimatväxling, bilaga
Diarienummer SkaS 55-2015
Föredragande Eva Sundström

4. Anmälnings- och delegeringsärenden, bilaga
Diarienummer SkaS 1-2015

5. Övriga frågor.  

Informationsärenden

Information från presidiet
• Föredragande Ulla-Britt Hagström
Sjukhusdirektörens information
• Föredragande Lars Johansson
Omstart utvecklingsarbete psykiatri med koppling mot närsjukvårdskoncept, bilaga delas
Diarienummer SkaS 238-2013
• Föredragande Eva Sundström
Åtgärdsplan för budget i balans, bilaga delas
• Föredragande Lars Johansson

Handlingar till sammanträdet 2015-04-23Kontaktperson: Michael Malmborg, kommunikationschef Skaraborgs Sjukhus, 073-708 57 04


Läs meddelandet som PDF