Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-11-26 15:13


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 december 2015


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 3 december 2015 i Kvänum, klockan 13.00-16.00.

Vid sammanträdet behandlas följande:

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Godkännande av föredragningslista
- Anmälan av tillkommande ärenden
- Föregående protokoll

 

Beslutsärenden

1. Detaljbudget 2016, bilaga
Diarienummer SkaS 221-2015

2. Skaraborgs Sjukhus plan för internkontroll 2016, bilaga
Diarienummer SkaS 20-2015

3. Årsrapport 2015 för personuppgiftsombudet vid Skaraborgs Sjukhus, bilaga
Diarienummer SkaS 261-2015

4. Årsplan 2016 för personuppgiftsombudet vid Skaraborgs Sjukhus, bilaga
Diarienummer SkaS 261-2015

5. Inriktning för sjukhuskansliets nya administrativa lokaler, SkaS Skövde, bilaga
Diarienummer SkaS 21-2015

6. Serviceöverenskommelse 2016, bilaga
Diarienummer SkaS 228-2015

7. Lokalinvesteringar, bilaga
Diarienummer SkaS 221-2015

8. Remissyttrande – Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblematik och
deras föräldrar, bilaga
Diarienummer SkaS 43-2015

9. Reviderad mötesplan 2016, bilaga
Diarienummer SkaS 1-2015

10. Anmälnings- och delegationsärenden

11. Övriga frågor.

 

Informationsärenden

A. Redovisning av uppdrag från styrelsen - vårdplatsutredning
• Föredragande Marga Brisman

B. Jouruppdraget i Skaraborg
• Föredragande Eva Sundström

C. Uppdrag utveckling psykiatri och närsjukvård
• Föredragande Eva Sundström

D. Information från presidiet.
• Föredragande Ulla-Britt Hagström

E. Sjukhusdirektörens information.
• Föredragande Lars Johansson

 

Rapport - samordnat stöd missbruksproblem

 

Samlad riskanalys SkaS 2016 

 

Handlingar till sammanträdet 3 december 2015

 Kontaktperson: Michael Malmborg, kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 073-7085704


Läs meddelandet som PDF