Pressmeddelande
Från SÄS
2011-10-27 18:30


Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträdde på torsdagen


På dagordningen stod godkännande av delårsrapporten efter september, åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans, information om vårdöverenskommelse 2012 mm. Vid sammanträdet fick styrelsen dessutom information om vårdplatsutredningen.

Vårdplatsutredningen är genomförd av konsultfirman McKinsey & Company på uppdrag från hälso- och sjukvårdsutskottet. Resultaten är redovisade för nämnda utskott och ledande tjänstemän i regionen. Vid föredragningen för styrelsen gavs en bild av läget i regionen och för sjukhuset. Analysen avser 2010 och visar att Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården hade den högsta andelen överbeläggningar.

Styrelsen godkände sjukhusets delårsrapport efter september månad. I den rapporten redovisar sjukhuset ett underskott om minus 139 mkr, prognosen sätts till minus 170 mkr. Orsakerna till underskottet är flera såsom ökade personalkostnader, kostnader för bemanningsföretag, övriga kostnader samt ej ersatt överproduktion motsvarande 58 mkr. Sjukhuset har behållit och ytterligare förbättrat tillgängligheten och efter september månad uppvisar sjukhuset en måluppfyllelsegrad för väntetid 60 dagar 86 procent för besök och 85 procent för behandling.

- Vår åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans ligger fast. Vi ser en positiv utveckling inom flera områden av den medan det återstår en hel del jobb inom andra delar, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén.

När det gäller vårdöverenskommelsen finns i dagsläget inget färdigt förslag. Planeringen är att överenskommelsen ska fastställas innan november månads utgång.

- Vi arbetar intensivt för att nå en överenskommelse med beställarnämnderna till mötet i november. Arbetet tar sikte på att nå såväl en vård som en ekonomi i balans, att ge goda förutsättningar för sjukhuset 2012, säger ordförande Peter Rosholm.


Övriga punkter i korthet:

• Rapport från presidiet
• Medarbetarenkäten
• Övriga frågor
• AnmälningsärendenKontaktperson: Rosholm (S), ordförande sjukhusstyrelsen, 0703-26 13 06
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, 033-616 10 00 Maria Bohlin, kommunikationschef 0708-21 19 34


Läs meddelandet som PDF