Pressmeddelande
Från SÄS
2015-04-22 08:07


SÄS ekonomi fortsätter att gå i rätt riktning


SÄS sjukhusstyrelse godkände på onsdagen delårsrapporten för årets första kvartal. Resultatet till och med mars är minus 8,2 mnkr, vilket är ett mycket bättre resultat jämfört med förra året då motsvarande siffra var minus 34,3 mnkr.

- Det är ett långsiktigt tålmodigt arbete vi håller på med där våra medarbetare tar ett stort ansvar för att ge medborgarna en mycket god vård och samtidigt hushålla med de skattemedel SÄS har till förfogande. Även om vi fortsatt har underskott så är det på en helt annan nivå än tidigare samtidigt som vi ser att de flesta sjukhus har minst lika svårt att klara sin ekonomi, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.

Tillgängligheten ökar igen

Även tillgängligheten har förbättrats och köerna är kortare än förra månaden. För mars är måluppfyllelsen för väntetid 30 dagar, 46 procent till mottagning och 54 procent till behandling. För väntetid på 60 dagar är motsvarande siffror 69 procent till mottagning och 74 procent till behandling.

Fortsatt underskott på helåret

Man bedömer däremot att SÄS inte kommer att nå ekonomisk balans i år. Styrelsen godkände därför den beräknade prognosen för 2015 som är satt till minus 44,5 mkr. Samtidigt beslutade man om ett ekonomiskt åtgärdsprogram som ska fortsätta att driva arbetet med att effektivisera verksamheten.

- Beslutet om det ekonomiska åtgärdsprogrammet och prognosen för året tar vi med oss i kommande dialoger med regionens politiker och hälso- och sjukvårdsnämnden för återkopplingen på nästa styrelsemöte. Vi tror på en långsiktig plan för en ekonomi i balans. Vår bedömning är att vi går åt rätt håll, säger Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande.

Övrig ärenden på mötet

- Beslut om uppdrag att genomföra en översyn av formerna för öppenpsykiatrisk verksamhet

- Information om arbetet med arbetsmiljö på SÄS

 Kontaktperson: Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande 0730-204260
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, 033-616 10 00 Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, 033-616 10 00 Maria Bohlin, kommunikationschef, 0708-211934


Läs meddelandet som PDF