Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2009-05-18 13:22


Antalet tagna cellprov skiljer sig åt mellan olika kommuner i Västra Götaland


Antalet kvinnor som tagit ett cellprov de senaste fyra åren skiljer sig åt mellan olika kommuner i Västra Götaland. Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport för 2009 visar att det finns stora socioekonomiska skillnader gällande hälsa i landet. Lågutbildade, utlandsfödda och män dör oftare än högutbildade och kvinnor i en rad behandlingsbara sjukdomar. Siffror från en undersökning gjord av Onkologiskt centrum inom Västra Götalandsregionen visar att det finns liknande skillnader när det gäller det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer.
 
Att få så många kvinnor som möjligt att ta ett regelbundet cellprov är sannolikt den viktigaste åtgärden för att minska insjuknande och död i livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer betraktas idag som en sjukdom som nära nog fullständigt kan förebyggas. Trots alla framgångar insjuknar cirka 80 kvinnor i regionen varje år i sjukdomen och 20 till 25 dör. Bakgrunden till att kvinnor fick livmoderhalscancer i Sverige under åren 1999 – 2001 har nyligen redovisats. Undersökningen visar att den helt dominerade bakgrunden var att kvinnor inte hade ett cellprov taget senaste åren (65 %).

Tidigare forskning har visat att livmoderhalscancer är vanligare hos kvinnor med lägre inkomster och kortare utbildning. Just dessa kvinnor verkar uppleva större hinder att delta i gynekologisk cellprovskontroll.
– Det är en vikig uppgift att försöka uppmuntra deltagande och se till de speciella behov kvinnor som idag avstår från att delta i undersökningarna kan ha. Att tillexempel avskaffa avgiften för gynekologisk cellprovskontroll har visat sig ha en överraskande god effekt där det har prövats. Inga andra länder som har screeningprogram har avgift för dessa undersökningar, påpekar Björn Strander överläkare och verksamhetsansvarig för cervixcancerprevention på Onkologiskt Centrum.

Täckningsgraden, det vill säga antalet kvinnor som tagit ett cellprov de senaste fyra åren, har ökat under de senaste fem åren i alla delar av Västra Götaland. Detta är resultatet av ett träget arbete i alla delar av vårdkedjan, men inte minst inom primärvården. Trots detta är det flera kommuner som fortfarande ligger under målet på 85 procent. Gunnared, Angered och Bergsjön i Göteborgs kommun ligger under 70 procent. Här kan vi se klar koppling till Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport då detta är områden med högt antal utlandsfödda och ett flertal lågutbildade. Borås, Ale och Gullspång har också delar som ligger lägre än övriga länet i antal tagna cellprov.

Men problemet ligger inte bara i de socioekonomiska skillnaderna. Det finns områden i Göteborgs kommun och i Västra Götaland med ett högt antal högutbildade och färre antal utlandsfödda som ändå inte når upp till målet på 85 procent. Onkologiskt centrum tolkar detta som att kvinnor i allmänhet måste bli mer medvetna om vikten av att delta på cellprovskontroll. Onkologiskt centrum tillsammans med primärvården och andra delar av Västra Götalandsregionen arbetar hela tiden förebyggande med att nå målet på 85 procent i hela Västra Götaland.



Kontaktperson: Björn Strander överläkare och verksamhetsansvarig för Cervixcancerprevention på Onkologiskt Centrum, 0704-97 22 26
Petra Prenninge Informationsavdelningen Regionkansliet 0709-589 757


Läs meddelandet som PDF