Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2007-10-23 17:00


Beslut regionfullmäktige 23 oktober 2007


 En prognos på 900 miljoner kronor plus för 2007 och en produktion på sjukhusen som är högre än förra året är positiva besked för Västra Götalandsregionen, det visar delårsrapport för augusti. Prognosen ligger i nivå med siffrorna från delårsrapporten i mars.

Trots de goda siffrorna finns det enligt delårsrapporten anledning till vaksamhet. För första gången på flera år signalerar flera verksamheter negativa resultat och ökade kostnader.

Regionfullmäktige beslutade att de förvaltningar som riskerar negativa resultat, ett flertal av sjukhusen, Västtrafik, Regionservice, Västarvet, med flera, i samband med månadsrapporten för oktober ska redovisa hur man ska nå ekonomisk balans. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bett om en tillfällig finansiering med 60 miljoner kronor, alternativt att få tillstånd att redovisa ett ekonomiskt underskott på lika mycket. Sjukhuset vill på det sättet kunna bidra till att klara vårdgarantin inom ortopedin. Regionfullmäktige beslutade avslå SU:s begäran men beslutade samtidigt om att en analys ska göras av underlaget till ortopediplan för sjukhuset.

Kostnaderna för bemanningsföretagen var under januari till augusti 2007 knappt 212 miljoner, vilket är en ökning med 66 miljoner jämfört med samma period förra året. Ambitionen är att minska beroendet av bemanningsförtagen och de utnyttjas främst inom områden där det finns fortsatt brist på personal.
I delårsrapporten framgår det att sjukfrånvaron hos de anställda fortsätter att minska, från 7,2 procent i augusti 2006 till 6,7 procent i augusti 2007, och att antalet anställda har minskat något.

Utdelning av handikappidrottsstipendier

Vid regionfullmäktige delades handikappidrottsstipendier ut till följande stipendiater: Elvira Kivi, Trollhättan, Sofia Ek, Vargön och Kerstin Svensson, Vänersborg.
Mer information

Handikappidrottsstipendiater 

Justering av budgeten

Västra Götalandsregionens budget och flerårsplaner för åren 2008 till och med 2010 fastställdes av regionfullmäktige i juni. Vid dagens sammanträde beslutade regionfullmäktige att besluta enligt förslaget som innebär en ökning regionbidraget till hälso- och sjukvården med 248,8 miljoner kronor. Västtrafik får ett ökat bidrag med 60 miljoner kronor för 2008. Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Finansiell strategi

Regionfullmäktige beslutade enligt förslaget vilket bland annat innebär nya riktlinjer för förvaltningen av Västra Götalandsregionens pensionsmedel, 980 miljoner kronor. Miljöpartiet, vänsterpartiet och sjukvårdpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin

Utvecklingsplanen innebär bland annat att fler barn och ungdomar med psykiska besvär ska kunna få vård på vårdcentralerna. På så sätt kan fler av barnen med mest behov få vård inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Även samverkan med vuxenpsykiatrin behöver utvecklas. Främst gynnar detta barn och ungdomar i ålder 16 – 25 år. I planen poängteras även det förebyggande arbetet mot självmord. Regionfullmäktige beslutade att planen ska vara styrande i Västra Götalandsregionen och ligga till grund för vårdens framtida utveckling. Miljöpartiet och sjukvårdspartiet reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Motioner

Göran Larsson (mp) har motionerat om att stärka hbt-personers rättigheter. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska vara besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande och att detta överlämnas till samtliga beställare och utförare inom hälso- och sjukvården för arbete med kompetensutveckling kring HBT-frågor. Beslutet fattades efter votering där 76 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag. Miljöpartiet, vänsterpartiet, sjukvårdspartiet samt Susanne Aronsson (-)  reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Berit Adolfsson med flera (m) om köfri psykiatri för barn och ungdomar. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad med yttrandet från hälso- och sjukvårdsutskottet.
Jan Alexandersson (v) om dolda funktionshinder. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

Ändrade reglementen

Regionfullmäktige fastställde förändringar i reglementena för kommittéerna för etikfrågor, folkhälsofrågor och handikappfrågor samt för styrelsen för Botaniska trädgården.

Två interpellationer

 • Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s) svarade Sören Kviberg (v) om vem som ska äga Landvetter flygplats.
 • Personalutskottets ordförande Karin Engdahl (s) svarade Annette Ternstedt (v) om deltidsanställningar.

Sju frågor

 • Om hotet mot nedläggningen av Malögården, Göran Larsson (mp) frågade NU-sjukvårdens ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (s).
 • Om främjandet av produktion och användning av biogas som fordonsbränsle, Sören Kviberg (v) frågade regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s).
 • Om nytt kompetenscentrum i Mariestad, Anitha Welander (svg) frågade ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson (fp).
 • Om information inför stängning av vänthall i Öxnered, Gunnar Lidell (m) frågade ordförande i Västtrafik Leif Blomqvist (s).
 • Om medicinakuten på Uddevalla sjukhus, Hans-Carl Carlson (kd) frågade ordförande i NU-sjukvården Britt-Marie Andrén Karlsson (s).
 • Om bemanningsproblem på Uddevalla sjukhus, Ole Borch (mp) frågade Britt-Marie Andrén Karlsson (s).
 • Om reducerad akutverksamhet på Uddevalla sjukhus, Ingrid Fjällsmyr (svg) frågade hälso- och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson (fp).
 • Om transporter kan föras över från väg till järnväg, Birgitta Losman (mp) frågade regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson (c).
 • Om läkemedelsförmån till tonåriga flickor, Annette Ternstedt (v) frågade hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (fp).
 • Om mammografi på SU, Annette Ternstedt (v) frågade ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Frank Andersson (s).

Inkomna motioner

 • Margaretha Jansson (svg) om GMO-fri mat i Västra Götalandsregionens verksamheter.
 • Birgitta Losman (mp) om att minska flaskvattnet i regionen.
 • Benny Strandberg (kd) och Marianne Nilsson (kd) om flexibelt månadskort inom kollektivtrafiken.
 • Conny Brännberg (kd) om Eco driving.
 • Rigmor Salomonsson (v) om bredband även till sjuka barn och ungdomar.
 • Sten Bergheden (m) om att säkra avtappningen och vattennivåer i Vänern.

Kommentarer angående dagens beslut i regionfullmäktige kan finnas på de politiska partiernas webbplatser...Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24, presschef Kjell Foss 0702-41 52 88 eller Bo Carlsson, informationsavdelningen 0705 - 69 51 66.


Läs meddelandet som PDF