Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-03-19 14:30


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 19 mars


Starka dofter en plåga för många

Ett förslag till regiongemensamma riktlinjer för användandet av parfymer och andra dofter samt tobaksrökning i hälso- och sjukvården har arbetats fram. En genomförd inventering har visat att ett endast ett fåtal enheter har någon form av anvisningar om dofter.

De regiongemensamma riktlinjerna ska gälla för användande av dofter i hälso- och sjukvården inklusive för tobaksrökning i Västra Götalandsregionens verksamheter. Doftöverkänslighet kan ge besvär som snuva och andnöd och tillståndet kan för många personer/patienter vara ett handikapp.
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att remittera förslaget till styrelserna för sjukhusen, primärvården, tandvården, Handikappförvaltningen, Personalutskottet och Folkhälsokommittén.

Förbättrad kvalitet inom njursjukvården

Sektorsrådet i njursjukvård har identifierat lämpliga mått på en god dialysvård. De har också tagit fram ett regiongemensamt arbetssätt för att förbättra måluppfyllelsen på berörda enheter och för att uppnå en vård på lika villkor i regionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att godkänna förslagen som framlagts i rapporten och rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnderna att beakta rapportinnehållet i 2009 års överenskommelser.

Åtgärder för en likvärdig hjärtsjukvård

I rapporten Verksamhetsanalys 2006 framkom betydande skillnader i redovisade kvalitetsmått mellan enskilda kliniker när det gäller hjärtinfarktvård. Sektorsrådet för hjärtsjukvård har analyserat skillnaderna mellan enskilda kliniker och föreslagit åtgärder för en mer likvärdig hjärtinfarktvård. De åtgärder sektorsrådet föreslår ska kunna vara underlag för insatser inom hjärtsjukvård och kunna påverka avtalen med sjukhusen. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att godkänna rapporten och rekommendera Hälso- och sjukvårdsnämnderna att beakta rapportinnehållet i överenskommelserna inför 2009.

Utökat ansvar för livsmedel för särskilda näringsändamål

Det behövs ett förtydligande av reglerna för subventionering av kost och näring till vuxna patienter i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade som ett frivilligt åtagande 1999 om egenavgifter och subventionering även för personer över 16 år som är i behov av särnär*.
Förslaget till förtydligande innebär att Västra Götalandsregionen utvidgar sitt ansvar till att även omfatta patienter som bor i ordinärt boende och får hemsjukvård och patienter i särskilda boenden som själva ombesörjer sin mathållning.
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att föreslå regionstyrelsen fasställa förslaget till utvidgat ansvar för särnär.
*Särnär står för livsmedel för särskilda näringsändamål som exempelvis sondmat och näringslösningar. Särnär för patienter under 16 år är lagstadgat.Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, tel 0708-37 78 53
Martin Andreasson (m), hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0709-75 75 44 Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-61 98 44


Läs meddelandet som PDF