Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-12-21 15:20


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 21 december


Sju miljoner till utveckling av psykiatrin

Hälso- och sjukvårdsutskottet avsätter sju miljoner kronor av de statliga stimulansmedlen för att utveckla den psykiatriska vården. Medlen går till nyanställningar och kompetensutveckling i den rättspsykiatriska vården samt till att utveckla och förbättra registreringen av tvångsåtgärder. 
 

Fri tandvård upp till 22 år från årsskiftet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt riktlinjerna och ersättningssystemet för fri tandvård för ungdomar upp till 22 år från årsskiftet. Den fria tandvården ges av såväl den offentliga som den privata tandvården.
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Förstärkt barntandvård

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att satsa drygt 17 miljoner kronor på att förstärka barntandvården i områden där barns och ungdomars tandhälsa är som sämst. Tillskottet riktas även till glesbygdsområden med rekryteringssvårigheter och där det innebär stora kostnader att bedriva tandvård.
 

Bättre information om hjälpmedel

Patienterna bör bli mer delaktiga vid utskrivningen av hjälpmedel. Detta kan bland annat ske genom bättre information, utbildning för personalen och bättre visnings- och provningsmiljöer. Det föreslås i en rapport till hälso- och sjukvårdsutskottet. Vidare bör man utveckla metoder för att bättre ta tillvara patientens erfarenheter av olika hjälpmedel.

Ny vårdcentral i Brastad

Hälso- och sjukvårdsutskottet har föreslagit regionstyrelsen att godkänna en ansökan från Primärvården Fyrbodal om att starta en vårdcentral i Brastad, Lysekil. Vårdcentralen Lysekil har i dag en filial i Brastad men förslaget innebär att filialen istället blir en fullvärdig vårdcentral som uppfyller de krav som Västra Götalandsregionen ställer i den så kallade Krav- och kvalitetsboken.
 

Ny upphandling för omskärelse av pojkar

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att göra en ny upphandling för omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Västra Götalandsregionen har tidigare gått ut med motsvarande upphandling men inte hittat någon vårdgivare som vill åta sig uppdraget utifrån de förutsättningar som då angavs. Förfrågningsunderlaget har nu delvis justerats så att det är möjligt att lämna anbud på hela eller delar av uppdraget. De kompetenskrav som ställs i förfrågningsunderlaget följer den lag som infördes 2001. Det upphandlade priset kommer att sättas som egenavgift för ingreppet.
 

Nytt avtal om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt avtalet mellan Västkom och Västra Götalandsregionen som reglerar samordningen av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Utgångspunkterna är bland annat att alltid ta hänsyn till barnens rättigheter och att se till mångfalds- och jämställdhetsperspektivet. Varje huvudman ska alltid se till individens bästa och tidigt identifiera personer med psykisk ohälsa och självmordsrisk.Kontaktperson: Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0761-410269
Jonas Andersson (FP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0708-377853 Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-771177 Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-801619


Läs meddelandet som PDF