Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2007-10-24 14:30


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 24 oktober


Tillgängligheten till psykiatrisk vård har ökat

 

Tillgängligheten till den psykiatriska vården har ökat såväl inom vuxenpsykiatrin som inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det framgår av en ny rapport om den psykiatriska vårdens kvalitet och resultat för 2006.

Förslaget om ändrad organisation för alarmering av ambulanser återremitterades.

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet återremitterade förslaget till ändrad organisation för ambulansalarmering i Västra Götalandsregionen.  Enligt förslaget ska Västra Götalandsregionen starta en funktion i egen regi för alarmering av ambulanser från och med 1 februari 2009. Idag sköts alarmeringen av ambulanser av SOS Alarm AB.  


Ökad tillgänglighet i den psykiatriska vården

 

Tillgängligheten till den psykiatriska vården har ökat såväl inom vuxenpsykiatrin som inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det framgår av en ny rapport om den psykiatriska vårdens kvalitet och resultat för 2006. Andelen vuxna patienter som har fått vård inom 90 dagar har ökat från 73 till 88 procent medan det inom barn- och ungdomspsykiatrin skett en ökning från 77 till 91 procent. 

En stor majoritet av patienterna inom öppenvården är också nöjda med bemötande och delaktigheten inom vården. I rapporten konstateras också att antalet klagomål är litet i förhållandet till antalet vårdkontakter. Under 2006 gjordes 240 anmälningar på drygt 220 000 vårdkontakter.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i regionen vad gäller kostnaderna för den psykiatriska vården och att detta antas bero dels på skillnader i psykisk ohälsa men också på skillnader i effektivitet. Den totala kostnaden för den psykiatriska vården i regionen är 2,3 miljarder kronor, varav drygt 2 miljarder kronor går till vuxenpsykiatrin.

 

Fler patienter får vård inom vårdgarantin 

 

Den senaste månaden har antalet patienter som har väntat i mer än 90 dagar på behandling minskat med 36 procent. Antalet patienter som har väntat i mer än 90 dagar på ett första besök har minskat med 8 procent. Det visar den senaste lägesrapporten om väntetider och tillgänglighet i regionen.

Sedan 1 september har vårdgarantin skärpts för ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin där patienten nu har rätt till ett första besök inom 30 dagar. Sammanlagt klaras den tidsgränsen inom regionen. Några sjukhus har dock svårigheter att klara 30-dagarsgränsen.

Fortfarande har dock Västra Götalandsregionen svårigheter att klara vårdgarantin inom vissa områden. Det gäller främst ortopedi, handkirurgi, ryggkirurgi, fetmaoperationer och utprovning av hörapparat.

 

Patienter kan få ekonomisk ersättning för inställd operation

 

Från och med den 1 januari 2008 kan patienter få ekonomisk ersättning för en inställd operation. Ersättningen är ett schablonbelopp på 1 200 kronor och kan utbetalas om operationen ställs in mindre än 24 timmar före utsatt tid. 

Ersättningen kan också betalas ut till en anhörig/ledsagare i stället för till patienten.

Ersättning betalas däremot inte ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd eller om sjukhuset varit tvungen att göra en akut omprioritering, till exempel på grund av en stor trafikolycka eller transplantation. 

 

 

Detaljbudget för hälso- och sjukvårdsutskottet fastställd

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet fastställde detaljbudgeten på sammanlagt 1,1 miljarder kronor för 2008. Detaljbudgeten innehåller poster för bland annat smittskyddsverksamhet, läkemedel, åtgärder för att klara vårdgarantin, insatser för att minska sjukskrivning och en utökning av den fria ungdomstandvården. 

 

 

 

 Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, tel 0708-37 78 53,
Monica Selin (kd), tel 0708-44 46 77 Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-61 98 44


Läs meddelandet som PDF