Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2009-08-26 12:35


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 26 augusti


 

Influensavaccineringen en unik och svår situation

Smittskyddsläkare Ann Söderström och biträdande smittskyddsläkare Per Follin informerade ledamöterna i hälso- och sjukvårdsutskottet om den nya influensan och om planeringen för vaccinationen av Västra Götalands 1,5 miljoner invånare. En historisk insats som kräver omfattande planering, logistik och kreativitet.

- En vaccinering av alla invånare är en unik situation som ställer mycket stora krav på en sjukvård som redan är hårt ansträngd. För att lyckas måste hela samhället hjälpas åt, säger smittskyddsläkare Ann Söderström.

I diskussionen på hälso- och sjukvårdsutskottet menade Ann Söderström och Per Follin att vaccinationen kommer att bli besvärlig och att det kan uppstå köer och väntetider men också att enheterna där vaccinationerna ska ges kommer att planera för att undvika detta i så stor utsträckning som är möjligt.

Hur många som har eller är smittade av den nya influensan är idag osäkert. Liksom övriga regioner och landsting slutade Västra Götalandsregionen i mitten av juli att lägga resurser på att hindra inhemsk spridning av den nya influensan, A (H1N1). Provtagning och förebyggande åtgärder görs nu bara om personer riskerar att bli svårt sjuka, tillhör en riskgrupp eller vårdar personer i riskgrupper.

I riskgrupperna ingår gravida, personer med kronisk hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, personer med extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, immunnedsatta personer, personer med kronisk lever eller njursvikt, personer med svårinställd diabetes och personer med astma.

För att kunna ge alla invånare i Västra Götaland två doser vaccin var för ett fullgott skydd har Västra Götalandsregionen beställt tre miljoner doser vaccin. Från och med månadsskiftet september/ oktober räknar regionen med att få 230.000 doser i veckan och ambitionen är att hinna vaccinera invånarna i den takt vaccinet levereras.

Med två doser vaccin får man ungefär ett 90 procentigt skydd mot den nya influensan. De två doserna ska ges med minst tre veckors intervall. Det tar alltså minst 13 veckor från det att vaccinet börjat levereras till dess att alla invånare i Västra Götaland vaccinerats med två doser.

Först ut att vaccineras är de medicinska riskgrupperna och vårdpersonal. Basen för vaccinationen blir på vårdcentralerna. Men vissa grupper kommer att vaccineras på MVC och BVC. Diskussioner pågår med olika företags egna hälsovård om att vaccinera anställda och det kan även bli aktuellt att skolbarn vaccineras via skolhälsovården. Alla som vaccineras ska registreras i ett gemensamt journalsystem för vaccinationer.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att föreslå regionstyrelsen att erbjuda personer som bor eller varaktigt vistas i Västra Götaland avgiftsfri vaccination mot pandemisk influensa. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut den 8 september.

Ett antal tillämpningsfrågor kring den nya influensan kommer att återföras till HSU den 9 september för beslut.

Vårdbarometern – befolkningens syn på vården

Allt fler västragötalänningar är nöjda med den sjukvård som bedrivs men det finns skillnader inom regionen visar Västra Götalandsregionens årsrapport Vårdbarometern. Rapporten är en sammanställning av resultaten från 2008 års slumpmässigt utvalda telefonintervjuer. Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur sjukvården uppfattas av invånarna. Rapporten visar bland annat att drygt åtta av tio som besökt vården ger ett högt betyg på sitt sjukvårdsbesök, jämfört med sju av tio år 2002. Norra Bohuslän och Nordöstra Göteborg ligger lägst både avseende tillgång till vård och förtroende för vårdcentral. Äldre samt yngre under 20 har större förtroende för vården än övriga åldersgrupper. Äldre är också mer nöjda med sitt sjukvårdsbesök. Kvinnor ringer i högre utsträckning sjukvårdsrådgivningen än män men kvinnor avstår oftare från vård än män trots att de upplever ett behov.
Detta är första året som Västra Götalandsregionen gör en regional årsrapport.

Nya patientavgifter för hälsovårdande insatser

I samband med att vårdvalsmodellen VG Primärvård införs den 1 oktober kommer en ny patientavgift att tas ut på vårdcentralerna för hälsovårdande insatser, till exempel hälsosamtal och livsstilsmottagningar. Från och med 1 oktober kommer det att kosta 60 kronor för gruppbesök och 120 kronor för enskilt besök.

Sedan tidigare tas patientavgift, vanligtvis självkostnadspris, för vaccinationer, hälsoundersökningar, intyg och utlåtande.

Patientavgift för personer med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet, som inte själva aktivt väljer vårdcentral, kommer inte att registreras i vårdvalsmodellen VG Primärvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet idag. Personer som har skyddad identitet kommer dessutom alltid att betala den lägre patientavgiften, dvs. 100 kronor för läkarbesök och 50 kronor för sjukvårdande behandling.

 

 

 Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0708-37 78 53
Martin Andreasson (m), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0709-757544 Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 Petra Prenninge informationsavdelningen, 0709-589757


Läs meddelandet som PDF