Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-06-08 16:15


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 8 juni


Skillnader i diabetesvården ska utjämnas

Hälso- och sjukvårdsutskottet vill utjämna skillnaderna i diabetesvården i Västra Götaland. Detta som en åtgärd med anledning av den verksamhetsanalys som presenterades för några veckor sedan.

Verksamhetsanalysen visade bland annat att området mittenälvsborg har sämre resultat än övriga delar av regionen när det gäller diabetesvården. Arbetet med att identifiera orsakerna och vidta åtgärder är påbörjat. Utskottet vill att man ägnar särkskild uppmärksamhet åt diabetesvården vid uppföljning av vårdcentralernas verksamhet.

Utskottet vill också fortsätta att uppmärksamma frågan om ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland. Verksamhetsanalysen visade att det finns stora sociala skillnader i hälsa i Västra Götaland. Det är dubbelt så vanligt att få hjärtinfarkt och stroke eller avlida i kransskärlssjukdom bland personer med kort utbildning jämfört med personer med högskoleutbildning. En förklaring är skilda livsvillkor och levnadsvanor. En handlingsplan är påbörjad för att motverka ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland.


Rutiner säkras för vård av personer med skyddad identitet

Sjukhusen och vårdcentralerna har god kännedom om de riktlinjer och regler som gäller vid vård av personer med skyddad identitet. Det konstateras i en rapport som presenterades för hälso- och sjukvårdsutskottet idag. Rapporten är framtagen med anledning av att patientnämnderna har tagit upp frågan.

Personer med skyddad identitet har bland annat rätt att söka vård på alla vårdcentraler i Västra Götaland utan att vara listade där och vid varje besök betala den lägre patientavgiften, dvs 100 kronor.

Ett informationsbrev kommer att gå ut till de invånare i Västra Götaland som har skyddade adressuppgifter. Vidare ska alla vårdgivare på nytt säkerställa att det finns rutiner för att ta hand om patienter med skyddad identitet.

 
Förslag om att stärka kompetensen inom strokesjukvården

Hälso- och sjukvårdsutskottet vill undersöka om det finns behov av att förstärka kompetensen kring tolkning av datortomografier när en patient har drabbats av stroke. Syftet är att dessa undersökningar ska kunna utföras och tolkas dygnet runt veckans alla dagar vid alla akutvårdsenheter i regionen.

Utskottet vill också utreda om Sahlgrenska Universitetssjukhuset skulle driva en bakjourslinje för hela regionen för att kunna ge råd och stöd för beslut om trombolysbehandling vid stroke dygnet runt. Trombolysbehandling vid stroke ökar överlevnaden och minskar risken för bestående funktionshinder.

 


Nya läkemedel införs i sjukvården

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt att fyra nya läkemedel och en ny medicinsk metod införs i sjukvården i Västra Götalandsregionen. Det gäller läkemedel inom bland annat MS och kronisk myeloisk leukemi.

Beslutet är en del i det som kallas "ordnat införande". Ordnat införande är en strukturerad process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården. Besluten gäller inom hela Västra Götalandsregionen och processen genomförs i två etapper per år, en under våren och en under hösten. Syftet är att se till att sjukvårdens resurser används till de metoder och läkemedel som skapar verklig nytta för patienten.

 

Ny prislista föreslås inom folktandvården

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att priserna för vissa behandlingar inom folktandvården höjs med i snitt 2,17 procent. Höjningen är en följd av den allmänna kostnadsutvecklingen och förändringar i föreskrifter och allmänna råd. Kostnaden för en undersökning föreslås bli oförändrad. Förslaget går vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

 Kontaktperson: Helén Eliasson (S), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande tel 0761-41 02 69,
Jonas Andersson (FP), hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0708-37 78 53, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77


Läs meddelandet som PDF