Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2014-01-21 14:30


Från regionstyrelsen 21 januari


Regionstyrelsen vill satsa på mer solenergi

Regionstyrelsen ställer sig bakom den plan som systematiskt ska öka andelen solenergi inom Västra Götalandsregionens (VGR) egna verksamheter.
Förslaget till plan har sitt ursprung i en motion från 2010 om en satsning på solenergi, och planen har tagits fram av miljönämnden tillsammans med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden. I arbetet har även Chalmers och Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP) deltagit. SP har genomfört en övergripande studie om de utvecklingsmöjligheter som finns för solenergi inom VGR och resultatet visar att det kan vara lönsamt.
All tillförsel av solenergi kommer att vara en del av VGR:s samlade energiförsörjningssystem. Därför samordnas planen med övriga planer och strategier om åtgärder för energieffektivisering och kopplas till målet om att halvera energianvändningen i den egna verksamheten.
I planen ingår, bland annat, att fyra pilotprojekt ska genomföras på Skaraborgs Sjukhus Skövde (där projektet redan har inletts och handlar om en energipark med solceller som tak över en leasingbilparkering), på östra sjukhuset i Göteborg, på NÄL och på Angereds närsjukhus.
Det är regionfullmäktige som ska fatta det slutliga beslutet om solenergiplanen.

 

Investeringar i sjukhusbyggnader

Regionstyrelsen godkänner två stora investeringar inom hälso- och sjukvården i Göteborg. Dels handlar det om tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra Sjukhuset i tre etapper. Projektet är prioriterat i regionstyrelsens investeringsplan och innehåller lokaler för mottagning, förlossning, BB och intensivvård för för tidigt födda barn. En ny förstudie föreslår att det blir en större andel nybyggda lokaler och mindre upprustning av en befintlig byggnad, vilket medför en utökad finansiering från 300 miljoner kronor till 450 miljoner kronor. För den första etappen är inflyttning beräknad 2018, och hela huset ska vara klart 2023.
Dels handlar det om Angereds Närsjukhus, som begär ytterligare investeringsmedel för att finansiera lokaler för rehabiliteringsteam och psykiatriteam. Det är verksamhet som har tillkommit sedan byggnaden ursprungligen planerades. Regionstyrelsen godkänner därför tilläggsinvesteringsmedel för 2014 med 12,5 miljoner kronor.Kontaktperson: Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson, 0706 – 81 79 10
Regionstyrelsens vice ordförande Johnny Magnusson, 0730 – 98 48 00 Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706 – 32 11 65 Presskontakt: Ulrika Jisland, 0700 - 82 47 33


Läs meddelandet som PDF