Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-04-02 16:00


Patienterna och kvalitén i fokus i idéskiss till medborgarnas primärvård


Idag presenterade regionkansliets utredare Bengt-Göran Olausson sin idéskiss ”Vägen till medborgarnas primärvård” för hälso- och sjukvårdsutskottet. Idéskissen föreslår bland annat att medborgarna får större inflytande på vården, att kvalitet och tillgänglighet sätts i fokus och att den enskilda vårdenheten får större frihet och ansvar genom utformningen av det nya ersättningssystemet.

Vid utskottets sammanträde lämnade folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sjukvårdspartiet ett så kallat politiskt positionspapper där de ställde sig bakom grundidéerna i förslaget och betonade några viktiga mål och principer i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vänsterpartiet lämnade eget yrkande.

Den bärande idén i förslaget är att skapa just medborgarnas primärvård. Primärvården ska bli det naturliga valet för medborgarna när de blir sjuka och behöver vård. Ambitionen är att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna vårdformerna ska ske i primärvårdens regi. Medborgaren ska också ha ett avgörande inflytande på primärvårdens utveckling.  

Kvalitet, förtroende och arbetsglädje

Medborgarnas primärvård ska kännetecknas av kvalitet, förtroende och arbetsglädje. Patienten/medborgarens ställning ska stärkas genom ett fritt vårdval och den primärvårdspeng patienten bär med sig. Samtliga vårdenheter skall ha likvärdiga villkor - oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi - och får ökade befogenheter och ansvar på lokal nivå. Vårdenheterna ska dessutom på ett tydligare sätt än i dag mätas på kvalitet där det som är värdeskapande för patienten belönas.  

I idéskissen betonas att det inte är ett helt nytt system utan en utveckling av den primärvård som finns i dag. Alla goda erfarenheter ska tas tillvara samtidigt som det finns det som behöver förbättras.

Patienten får starkare ställning

Idéskissen genomsyras av tanken att patienten ska få en starkare ställning i vården. Alla invånare kommer att få större frihet att själv välja vårdgivare men också att byta vårdgivare när man så önskar. Västra Götalandsregionen har haft ett fritt vårdval under många år och grundreglerna kommer inte att ändras. Däremot får patienten större inflytande genom den primärvårdspeng som följer patienten till den vårdcentral han eller hon har valt.  

Patienten ska inte betala någon patientavgift på den vårdcentral hon eller han har valt. Däremot betalar man patientavgift om man går till en annan vårdcentral.

Ökade möjligheter till etablering

Förslaget innebär också ökade möjligheter för nya vårdgivare att etablera sig i regionen. Grunduppdraget ska vara detsamma för alla vårdgivare oavsett driftform. För att en vårdgivare ska få bedriva verksamhet i regionen krävs det att vårdgivaren uppfyller vissa krav och blir auktoriserad, det vill säga godkänd, av Västra Götalandsregionen. Efter avtal/överenskommelse har vårdgivaren sedan rätt att etablera och bedriva sin verksamhet inom regionen.

Vårdtyngd, socioekonomi och geografi är faktorer som ska vägas in i ersättningssystemet

Tidplan

Uppdraget att ta ett helhetsgrepp om primärvårdens utveckling gavs av hälso- och sjukvårdsutskottet i juni 2007.

Idéskissen går nu på remiss till nämnder, styrelser och externa samarbetspartners. Beslut i regionfullmäktige väntas ske i slutet av 2008. Genomförandet beräknas sedan ske andra kvartalet 2009.  

 

Läs idéskissen "Vägen till medborgarnas primärvård"

Läs positionspapperet från folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sjukvårdspartiet.

Läs vänsterpartiets yrkande. 

 

Övrigt från hälso- och sjukvårdsutskottet:

Västra Götalandsregionen tveksam till effekten av HPV-vaccination

Västra Götalandsregionen är tveksam till socialstyrelsens förslag att införa HPV-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för flickor 10-12 år.

HPV är ett virus som kan ge upphov till livmoderhalscancer. Regionen menar att det finns en alltför stor osäkerhet om vaccinationens långsiktiga effekt, nytta och kostnadseffektivitet och menar att det kan vara klokt att avvakta ytterligare kunskap.

Om vaccinationen ändå införs förutsätter Västra Götalandsregionen att kommunerna får det totala ansvaret eftersom vaccinationen ska ges i skolhälsovården.

Regionen framhåller också att screeningprogrammet (hälsokontrollerna) för livmoderhalscancer bör fortsätta som tidigare och att vaccinationen mot HPV i så fall betraktas som ett komplement till screeningen.

 Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0708-37 78 53,
Martin Andreasson (m), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0709-75 75 44, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44, Bengt-Göran Olausson, projektansvarig för idéskissen, 0705-57 05 60, Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19


Läs meddelandet som PDF