Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2014-01-23 14:30


Presentation av Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013


Onsdagen den 5 februari 2014 presenterar Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) rapporten ”Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013”.

Rapporten beskriver barns miljörelaterade ohälsa i Västra Götaland och ger allmän kunskap om barns hälsa kopplat till ett antal olika miljöfaktorer. Rapporten baseras på en omfattande enkät som skickades till drygt 8000 slumpvis utvalda barn, framför allt 12-åringar, boende i Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.
Rapporten behandlar bland annat hur barn påverkas av fukt och mögel inomhus, tobaksrök, buller, luftföroreningar utomhus, UV-strålning från solljus, radon, metaller och elektromagnetisk strålning.

Barn känsligare än vuxna

Barn är i vissa fall känsligare för påverkan från miljöfaktorer än vad vuxna är och rapporten ger underlag för prioriteringar och beslut inom området miljö och hälsa. Den vänder sig till anställda inom kommun, länsstyrelse, hälso- och sjukvård samt till politiker och övriga som är intresserade av miljö- och hälsofrågor.
Den föregående rapporten om barns miljö och hälsa i Västra Götaland kom ut 2005 och en del förändringar i miljöhälsa har skett sedan dess. Rapporten har utarbetats av Västra Götalands Miljömedicinska Centrum.

Allergi och astma har ökat 

 Exempel från rapporten:
• Cirka 10 000 barn i Göteborg störs av vägtrafikbuller i bostaden och 4000 barn i Göteborg besväras av bilavgaser flera gånger per vecka
• Cirka 1000 12-åringar i Västra Götaland utsätts dagligen för tobaksrök i hemmet
• 20 000 barn i Västra Götaland bor i bostäder med radonhalter över riktvärdet
• Läkardiagnosticerad astma har ökat i Västra Götaland
• Nickelallergi har ökat hos barn med piercing eller håltagning i öronen men minskat hos övriga barn

Tid: Onsdag 5/2, kl. 10.00-11.00
Plats: Lokal Hamberger, Medicinaregatan 16, Göteborg

Inbjudan går till beslutsfattare och handläggare t.ex. vid kommunernas miljöförvaltningar och folkhälsoenheter samt länsstyrelsen. Även representanter för media är välkomna att delta.

Rapporten kommer att publiceras på VMCs hemsida samma dags morgonKontaktperson: Helena Sandén, överläkare, med. dr. Tel 031-786 62 93
Lars Barregård, överläkare, professor Tel. 031-786 28 96, 0734-29 93 83


Läs meddelandet som PDF