Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-12-11 08:30


Regionstyrelsen 11 december


Utökad tillgänglighetssatsning

Västra Götalandsregionens regionstyrelse vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att korta köerna i vården. Inledningsvis handlar det främst om att köpa vård. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att använda Västra Götalandsregionens egna resurser mer effektivt.

I somras gjorde Västra Götalandsregionen extra satsningar för att minska väntetiderna till vissa besök och behandlingar där köerna var långa, för att inte ytterligare förlänga köerna. I oktober beslutade regionfullmäktige om ytterligare 50 miljoner kronor till kökortningar.
Utvecklingen under 2012 tyder på att det krävs ytterligare satsningar under 2013 för att hålla vårdköerna under kontroll. För att klara både vårdgarantin och en ekonomi i balans pågår sedan en tid ett regionövergripande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Syftet är också att sjukvården genom bättre tillgänglighet, samarbete och högre kvalitet ska använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt.
Regionfullmäktige behandlar frågan om ytterligare pengar till kökortning i januari.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att ge regiondirektören i uppdrag att snarast inleda planeringsarbetet så att insatserna kan genomföras så snart regionfullmäktige har beslutat om finansieringen.
Jonas Andersson (FP) deltog inte i beslutet.

Detaljbudgeten antagen

Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att  flera av Västra Götalandsregionens verksamheter får använda sig egna kapital för att täcka ökade kostnader under 2013. Sjukhusens har aviserat att de kan få svårt att utföra så mycket vård som de kommit överens om med hälso- och sjukvårdsnämnderna inom givna budgetramar. Störst problem finns inom NU-sjukvården,
Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus. Inom sjukvården pågår redan ett utvecklingsarbete som genom bättre tillgänglighet, samarbete och högre kvalitet ska leda till att de resurser som finns används på ett mer effektivt sätt. Regionstyrelsen gav i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusen  att tillsammans ta fram åtgärder så att överenskommelserna om  den vård som ska utföras och budgetarna stämmer överens i fortsättningen. Även Folktandvården, Habilitering & Hälsa, servicenämnden och kulturnämnden fick regionstyrelsens godkännande att använda eget kapital. Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände också att Västtrafik löser upp reserver för att finansiera extrakostnader som uppstått. Regionstyrelsen godkände också ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson(FP) om en teknisk förändring av hur Hälso- och sjukvårdsnämnderna budgeterar för VG-primärvård.

Satsning på barn och ungas psykiska hälsa  

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt fördelningen av statsbidraget på 47 miljoner kronor för att förstärka insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Statsbidraget fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna och görs inom följande områden: riktade insatser för kökortning, utökning av antalet sjuksköterskor, utökade resurser för fördjupade utredningar och behandlingar inom neuropsykiatri samt utveckling av konsultationsmodeller med andra vårdgivare.
Regionstyrelsen godkände att hälso- och sjukvårdsutskottet disponerar statsbidraget för 2012 under 2013.

 

Fortsatt satsning på jobb för personer med funktionsnedsättning

Västra Götalandsregionen kommer även i fortsättningen avsätta pengar för att personer med funktionsnedsättning ska få jobb i den egna verksamheten. Ett treårigt projekt har gett ökade arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet avslutas vid utgången av 2012.  Regionstyrelsen beslutade att avsätta 14,3 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget för 2013 så att möjligheten till arbetstillfällen finns kvar.
Se separat pressmeddelande

Information om regionstyrelsens övriga beslut finns på Västra Götalandsregionens webbplats.  Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofie Lodin 0706-32 11 65. Presskontakt Bettina Axelsson 0705-50 68 16.


Läs meddelandet som PDF