Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-05-22 14:30


Delårsrapport för mars – resultat och årsprognos


Hög tillgänglighet till vården och bättre ekonomisk prognos än förväntat men fortfarande med ett beräknat minusresultat. Så kan Västra Götalandsregionens delårsrapport per mars månad sammanfattas.

Trots en något mer positiv ekonomisk prognos, ges flera verksamheter i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans.

Den svenska tillväxten är till stor del beroende av utvecklingen i omvärlden, och återhämtningen i världsekonomin förväntas, som det ser ut nu, ta ytterligare ett antal år. Genom att de beräknade skatteintäkterna för 2012 är högre än förväntat, ser Västra Götalandsregionens ekonomiska prognos för 2012 något bättre ut än tidigare. Trots det pekar prognosen för 2012 mot ett underskott på 400 miljoner kronor, jämfört med den underbalanserade budgeten på 560 miljoner kronor.

Delårsresultatet per mars visar ett underskott på 110 miljoner kronor. Jämfört med förra året har intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag ökat med 3 procent, samtidigt som nettokostnaderna har ökat med 2,4 procent.

Arbete för en ekonomi i balans

De verksamheter som inför 2012 hade ekonomisk obalans i sina verksamheter har tagit fram lokala åtgärdsplaner. Flera verksamheter går i rätt riktning men uppföljningen visar att för några krävs nya och kompletterande åtgärder.

- Sedan slutet av 2011 pågår ett regiongemensamt arbete som ska stötta verksamheterna i att sänka kostnaderna, samtidigt som vi behöver en effektivare vård med hög kvalitet, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

- Ska vi klara det behöver vi hitta nya sätt att arbeta tillsammans inom hela Västra Götalandsregionen. Vi måste samverka mer över förvaltningsgränserna för att utveckla våra verksamheter – även i tider av sviktande ekonomi. Ett sätt är till exempel att se över vissa vårdprocesser, hitta en ”best practice” för vissa diagnoser, och sedan jobba mer enhetligt över sjukhusgränserna, säger Ann-Sofi Lodin.

Stora investeringar pågår

Flera stora investeringsprojekt pågår under 2012, däribland bild- och interventionscentrum, rättpsykiatriska anläggningen Rågården och Västtrafiks investeringar. Sammanlagt bedöms investeringarna för 2012 uppgå till cirka 2,9 miljarder. Likviditeten bedöms till 3,7 miljarder kronor vid årets slut. Minskningen bedöms framför allt bero på infrastruktursatsningar och den höga investeringsnivån.

Tillgänglighetsarbetet fortsätter

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. I de mätningar som utgår från den nationella vårdgarantin har Västra Götaland nått en måluppfyllelsegrad per mars på 89 procent för behandlingar och 97 procent för besök på specialistmottagningar. Vid vårdcentralerna fick 95 procent av patienterna besökstid inom sju dagar. De statliga stimulanspengarna ”Kömiljarden” beräknas för varje månad. Västra Götalandsregionen befinner sig över målgränsen, både när det gäller besök och behandling.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten. För egen del beslutade regionstyrelsen att ge Skaraborgs Sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Sahlgrenska International Care AB, Västarvet, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst och Västtrafik i uppdrag att besluta om kompletterande åtgärder för få ekonomin i balans. Styrelsen beslutade också att NU-sjukvården och SÄS ska vidta ytterligare åtgärder så att de inte överskrider de av regionfullmäktige godkända budgetavvikelserna.

Under 2012 lämnas två delårsrapporter. De redovisas per mars och augusti och behandlas i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

 

Budgetförslag för 2013

Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, har nu presenterat sina budgetförslag för 2013, inför regionfullmäktiges sammanträde den 10-11 juni. Vid regionstyrelsens möte på tisdagen, beslutade styrelsen att godkänna förslaget från den politiska ledningen, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
 
Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument. Den uttrycker – förutom de ekonomiska ramarna – också regionfullmäktiges mål uppdrag till nämnder och styrelser, som sedan följs upp och återrapporteras.

I förslaget finns också en skattehöjning med 25 öre, vilket skulle innebära en skattesats på 11 kronor och 13 öre.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Länk till den politiska ledningens budget samt övriga partiers budgetförslag

 

Regionstyrelsens sammanträdestider 2013

Regionstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2013.

Sammanträden under 2013

• 22 januari
• 12 och 26 februari
• 12 och 26 mars
• 9 och 23 april
• 7 och 21 maj
• 4 och 18 juni
• 10 september
• 8 och 29 oktober
• 5 och 19 november
• 10 december 


Läs mer om samtliga beslut från regionstyrelsens sammanträde


Kontaktperson: Ann-Sofi Lodin, regiondirektör - 0706- 32 11 65
Niclas Samsioe, pressekreterare, 0706-98 06 35 Jonathan Neselrot, pressekreterare, 0722-02 59 22


Läs meddelandet som PDF